Wet transparantie maatschappelijke organisaties (WTMO)

In het kort
Eind 2018 is het conceptwetsvoorstel WTMO (Wet Transparantie Maatschappelijke Organisaties)  van minister Dekker van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) in consultatie gegaan. Kort samengevat bepaalt het voorstel dat een donateur van een gift van 15.000 euro of hoger met naam en toenaam vermeld moet worden op een openbare website. Goede Doelen Nederland vond dit wetsvoorstel onacceptabel en heeft samen met de SBF-partners en met grote inzet van leden een stevige lobby gevoerd om het voorstel van tafel te krijgen. Na intensieve gesprekken met het ministerie van J&V, een position paper en veel media aandacht is eind november 2020 een aangepast wetsvoorstel naar de Tweede kamer gestuurd. Hierin is de algemene transparantie verplichting voor giften boven een bedrag van €15.000,- komen te vervallen. Alleen op verzoek van burgermeester of OM moet een organisatie inzicht geven in donaties afkomstig van buiten de EU/EER. Een mooi resultaat na een intensief traject.

Het wetsvoorstel is een van de maatregelen van het kabinet om ongewenste invloed via buitenlandse geldstromen op Nederlandse politieke, maatschappelijke en religieuze organisaties tegen te gaan. Ook Goede Doelen Nederland vind het, net als de SBF-partners, van groot belang dat malafide en voor onze democratische samenleving ondermijnende praktijken worden tegengegaan. Zeker ook waar financiering van dergelijke activiteiten plaatsvindt onder de schijn van filantropie. Maatregelen moeten wat ons betreft wel risicogericht en proportioneel zijn. Het aanvankelijke conceptwetsvoorstel waarover de samenleving eerder geconsulteerd werd, introduceerde een directe bedreiging van de vertrouwensrelaties tussen donateur en maatschappelijke organisaties. 

Nadat het aangepaste wetsvoorstel naar de Tweede kamer is gestuurd heeft SBF input geleverd aan de vaste Kamercommissie J&V voor de schriftelijke vragenronde van 17 december 2020. Onder andere is de vraag gesteld of de brede norm m.b.t. onwenselijk gedrag niet zou kunnen leiden tot willekeur bij burgemeesters. SBF wil duidelijkheid over de vraag op basis van welke  informatie burgemeesters en OM nadere gegevens gaan opvragen? En welke instantie zorgt voor controle op dit proces? 

GROTE VERONTWAARDIGING EN VEEL REACTIES OP AANVANKELIJK WETSVOORSTEL
Het aanvankelijke conceptwetsvoorstel heeft tot brede beroering en verontwaardiging geleid. Goede Doelen Nederland heeft samen met de SBF-partners in de consultatiefase een position paper opgesteld en veel media aandacht gegenereerd. Eind februari 2019 is de consultatiefase afgerond. Dat de verontwaardiging over het voorstel breed werd gedragen bleek wel uit de 187 reacties die in de consultatie zijn ingebracht die uit alle hoeken van het maatschappelijke middenveld kwamen (kerken, fondsen, musea, podiumkunsten, goede doelen, etc.). Maar ook een groot aantal reacties uit onverwachte hoek (o.a. VNO/NCW, Raad voor de Jaarverslaglegging, Netwerk Notarissen, PWC en de Commissie Vennootschapsrecht). Ook het Adviescollege Toetsing Regeldruk heeft advies uitgebracht en adviseert de minister om het wetsvoorstel niet in te dienen bij de Raad van Staten of de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is eind 2019 voor advies ingediend bij de Raad van State. Ook de Raad van State had forse kritiek op het wetsvoorstel.

Gerelateerd Nieuws

WTMO aangeboden aan Tweede Kamer

Op 23 november heeft de minister voor Rechtsbes

WTMO naar Raad van State

Het kabinet heeft op 16 december de aangepaste

‘Een andere relatie met de overheid, dat is...

Vanwege zijn voorzitterschap van SBF per 24 sep