Wet transparantie maatschappelijke organisaties (WTMO)

Eind 2018 is het conceptwetsvoorstel ‘transparantie maatschappelijke organisaties’ (WTMO) van minister Dekker van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) in consultatie gegaan. Kort samengevat bepaalt het voorstel dat een donateur van een gift van 15.000 euro of hoger met naam en toenaam vermeld moet worden op een openbare website. Goede Doelen Nederland vindt dit wetsvoorstel onacceptabel en wil het zo snel mogelijk van tafel. Het wetsvoorstel is een van de maatregelen van het kabinet om ongewenste invloed via buitenlandse geldstromen op Nederlandse politieke, maatschappelijke en religieuze organisaties tegen te gaan. Ook Goede Doelen Nederland vind het, net als de SBF-partners, van groot belang dat malafide en voor onze democratische samenleving ondermijnende praktijken worden tegengegaan. Zeker ook waar financiering van dergelijke activiteiten plaatsvindt onder de schijn van filantropie. Maatregelen moeten wat ons betreft wel risicogericht en proportioneel zijn. Het aanvankelijke conceptwetsvoorstel waarover de samenleving eerder geconsulteerd werd, introduceerde een directe bedreiging van de vertrouwensrelaties tussen donateur en maatschappelijke organisaties. 

GROTE VERONTWAARDIGING EN VEEL REACTIES
Het conceptwetsvoorstel heeft daarom tot brede beroering en verontwaardiging geleid. Goede Doelen Nederland heeft samen met haar leden en de SBF-partners in de consultatiefase veel media aandacht gegenereerd. Eind februari is de consultatiefase afgerond. Dat de verontwaardiging over het voorstel breed werd gedragen bleek wel uit de 187 reacties die in de consultatie zijn ingebracht die uit alle hoeken van het maatschappelijke middenveld kwamen (kerken, fondsen, musea, podiumkunsten, goede doelen, etc.). Maar ook een groot aantal reacties uit onverwachte hoek (o.a. VNO/NCW, Raad voor de Jaarverslaglegging, Netwerk Notarissen, PWC en de Commissie Vennootschapsrecht). Ook het Adviescollege Toetsing Regeldruk heeft advies uitgebracht en adviseert de minister om het wetsvoorstel niet in te dienen bij de Raad van Staten of de Tweede Kamer.

STAND VAN ZAKEN
Er hebben diverse intensieve gesprekken plaatsgevonden met het ministerie van J&V. De aangepaste WTMO is eind 2019 voor advies ingediend bij de Raad van State. Eind augustus 2020 heeft de Raad van State advies gegeven.

Het wetsvoorstel is op 24 november 2020 door Minister Sander Dekker (J&V) aangeboden aan de Tweede Kamer. Kern is dat burgemeesters en OM de bevoegdheid krijgen om inzage te verkrijgen in alle donaties aan Nederlandse maatschappelijke organisaties van buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER). De algemene transparantie verplichting, bekendmaking van naam en woonplaats van de donateur van een gift boven een bedrag van €15.000, is komen te vervallen. Met dit wetsvoorstel wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren die de sector in het afgelopen jaar heeft guit.

Goede Doelen Nederland verwelkomt de risicogerichte aanpak waar met het ingediende wetsvoorstel voor wordt gekozen. Wij zullen in SBF-verband het wetsvoorstel nog nader bestuderen en bespreken, ook om te bepalen of er wat ons betreft nog aanpassingen nodig zijn.

Gerelateerd Nieuws

WTMO aangeboden aan Tweede Kamer

Op 23 november heeft de minister voor Rechtsbes

WTMO naar Raad van State

Het kabinet heeft op 16 december de aangepaste

‘Een andere relatie met de overheid, dat is...

Vanwege zijn voorzitterschap van SBF per 24 sep