Bestuur

Het bestuur van Goede Doelen Nederland telt zeven onbezoldigde leden. Elk jaar stellen zij een beleidsplan op dat wordt voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering. Minimaal twee keer per jaar wordt een ledenvergadering georganiseerd, waar de leden zich kunnen uitspreken over beleidsvoornemens van het bestuur. Het bestuur van Stichting Diensten voor Goede Doelen kent dezelfde samenstelling als het bestuur van Goede Doelen Nederland.

Het bestuur wordt gevormd door:

  • Jan van Berkel, voorzitter (directeur Leprastichting)
  • Eduard Nazarski (bestuurslid Goede Doelen Nederland)
  • Corina Gielbert (directeur Nationaal Ouderenfonds)
  • Hanneke Dessing (bestuurslid Goede Doelen Nederland)
  • Tom Oostrom (directeur Nierstichting)
  • Kees Zevenbergen (directeur Cordaid)
  • Coen Abbenhuis (directeur CliniClowns)
  • Marc Petit (bestuurslid Goede Doelen Nederland)
  • Albert Goutbeek (bestuurslid Goede Doelen Nederland)

BELONINGSBELEID DIRECTIE 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning van haar directie wordt door Goede Doelen Nederland en Stichting Diensten voor Goede Doelen rekening gehouden met de bezoldiging bij vergelijkbare brancheorganisaties en de Regeling beloning directeuren van goede doelen ten behoeve van besturen en raden van toezicht. De hoogte en samenstelling van de bezoldiging wordt in de jaarrekening toegelicht in de toelichting op de staat van baten en lasten. 

BELONINGSBELEID BESTUUR 
Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. Een redelijke vergoeding van onkosten uit hoofde van de uitoefening van de bestuursfunctie is toegestaan. 

De voorzitter van het bestuur van Goede Doelen Nederland en Stichting Diensten voor Goede Doelen ontvangt een vergoeding van maximaal €10.000 per jaar. 

BELONINGSBELEID PERSONEEL 
Voor het personeel is een eigen salaris- en arbeidsvoorwaardenregeling van kracht welke is gebaseerd op in de sector gebruikelijke regelingen. 

Gerelateerde bijeenkomsten
Bestuursvergadering

locatie: Online

Bestuursvergadering

locatie: Online

Bestuursvergadering

locatie: Online