Bestuur

Het bestuur van Goede Doelen Nederland telt acht onbezoldigde leden. Minimaal twee keer per jaar wordt een ledenvergadering georganiseerd, waar de leden zich kunnen uitspreken over beleidsvoornemens van het bestuur. Het bestuur van Stichting Diensten voor Goede Doelen kent dezelfde samenstelling als het bestuur van Goede Doelen Nederland.

Het bestuur wordt gevormd door:

  • Jan van Berkel, voorzitter
  • Corina Gielbert vicevoorzitter (directeur Nationaal Ouderenfonds)
  • Eduard Nazarski
  • Will van Heugten (operationeel directeur Fondsenwerving & Marketing Leger des Heils)
  • Tom Oostrom (directeur Nierstichting)
  • Kees Zevenbergen (directeur Cordaid)
  • Coen Abbenhuis (directeur CliniClowns)
  • Albert Goutbeek 

BELONINGSBELEID DIRECTIE 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. De bezoldiging van de directeur is bepaald volgens de Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties. De hoogte en samenstelling van de bezoldiging worden in de jaarrekening toegelicht in de toelichting op de staat van baten en lasten.

BELONINGSBELEID BESTUUR 
Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. Een redelijke vergoeding van onkosten uit hoofde van de uitoefening van de bestuursfunctie is toegestaan. 

De voorzitter van het bestuur van Goede Doelen Nederland en Stichting Diensten voor Goede Doelen ontvangt een vergoeding van €10.200 per jaar. 

BELONINGSBELEID PERSONEEL 
Voor het personeel is een eigen salaris- en arbeidsvoorwaardenregeling van kracht die is gebaseerd op in de sector gebruikelijke regelingen. 

Bijeenkomsten Archief
Gerelateerde bijeenkomsten
Bestuursvergadering

locatie: Online