Directiesalarissen

Goede doelen zijn professionele organisaties. Zij bieden oplossingen voor belangrijke maatschappelijke vraagstukken en hebben daarmee een grote verantwoordelijkheid. Het realiseren van maatschappelijke doelen vraagt om kwalitatief goed personeel. Daar hoort ook goed leiderschap bij met een beloning die past bij de omvang en complexiteit van een organisatie.  

BELONINGSREGELING VOOR DIRECTEUREN GOEDE DOELEN
Door middel van zelfregulering heeft de sector sinds 2005 een beloningsregeling voor directeuren van goede doelen. De sector hecht er belang aan dat de wijze waarop directiesalarissen tot stand komen zorgvuldig onderbouwd worden en transparant zijn. De beloningsregeling is gebaseerd op de - door de commissie Wijffels opgestelde - Code Goed Bestuur voor goede doelen. 

De beloningsregeling houdt onder meer rekening met de omvang en complexiteit van de organisatie en heeft een maximum norm voor het jaarinkomen (bruto-jaarsalaris, vakantiegeld, eventuele eindejaarsuitkering en andere inkomensbestandsdelen). Deze is afgeleid van het destijds voor rijksambtenaren geadviseerde maximum. Er geldt ook een absoluut maximum voor de elementen: jaarinkomen, belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen op termijn. Dat maximum is ontleend aan de op 1 januari 2015 inwerking getreden WNT2 (Wet Normering Topinkomens). De beloningsregeling is opgenomen in de op 1 januari 2016 in werking getreden Erkenningsregeling. Het CBF Toezichthouder Goede Doelen toetst of organisaties de beloningsregeling naleven.

Goede Doelen Nederland vindt het belangrijk dat er maximale openheid is over de beloning van directeuren. Daarom zijn er verantwoordingsformats (een cijfer- en een tekstformat) ontwikkeld, die onderdeel uitmaken van de beloningsregeling en worden gebruikt om in het eigen jaarverslag inzage te geven in de beloning van de directeur. Goede Doelen Nederland publiceert elk jaar de directiesalarissen van alle leden op haar website.