De overheid en goede doelen

De wil om bij te dragen aan de samenleving en om te zien naar elkaar is in Nederland groot. Miljoenen burgers zetten zich dagelijks met geld of vrijwilligerswerk in voor maatschappelijke doelen waar de overheid (nog) geen rol kan of wil vervullen. Samen met deze burgers werken goede doelen aan oplossingen en concrete resultaten. Overheid en politiek hebben hier een groot belang bij en moeten daarom dit maatschappelijk initiatief waarderen en stimuleren. De samenwerking tussen de goededoelensector en de overheid loopt voor een groot aantal onderwerpen via de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF), waar Goede Doelen Nederland onderdeel van uitmaakt.

MANIFEST 'FILANTROPIE IS ONMISBAAR VOOR ONZE SAMENLEVING'
In 2017 heeft Goede Doelen Nederland het initiatief genomen om samen met de SBF-partners, een Manifest op te stellen met vijf aanbevelingen voor de Tweede Kamer en het (nieuwe) kabinet. Het Manifest is ondertekend door een brede coalitie van 14 koepelorganisaties binnen de filantropie. Kern van het Manifest is dat de maatschappelijke waarde van de filantropie door politiek en overheid erkend moet worden. Het overheidsbeleid moet barrières wegnemen en nieuwe barrières voorkomen die een belemmering vormen voor de filantropie. De overheid moet ruimte bieden en de voorwaarden versterken waarbinnen filantropie zelfstandig en onafhankelijk kan floreren. Zeker in een periode dat burgerschap, participatie en omzien naar elkaar belangrijker zijn dan ooit.

WRR OVER FILANTROPIE
In oktober 2018 publiceerde de WRR het rapport ‘Filantropie op de grens van overheid en markt’ over de samenwerking tussen overheid, markt en filantropie. De conclusie van de WRR is dat deze samenwerking loont, maar dat wel gewaakt moet worden voor rolvervaging. De WRR komt met een aantal aanbevelingen. Kijkend naar alle aanbevelingen kunnen we concluderen dat de WRR juiste snaren raakt en de belangrijke maatschappelijke rol en functies van de filantropie blootlegt. Het WRR-rapport is niet op verzoek van de regering uitgevoerd en heeft daarom de status van een verkenning. Een verkenning heeft een signalerende en agenderende functie en is bedoeld om bij te dragen aan het maatschappelijke en politieke debat over veranderende relaties tussen filantropie, overheid en bedrijfsleven.