De overheid en goede doelen

De wil om bij te dragen aan de samenleving en om te zien naar elkaar is in Nederland groot. Miljoenen burgers zetten zich dagelijks met geld of vrijwilligerswerk in voor maatschappelijke doelen waar de overheid (nog) geen rol kan of wil vervullen. Samen met deze burgers werken goede doelen aan oplossingen en concrete resultaten. Overheid en politiek hebben hier een groot belang bij en moeten daarom dit maatschappelijk initiatief waarderen en stimuleren. De samenwerking tussen de goededoelensector en de overheid loopt voor een groot aantal onderwerpen via de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF), waar Goede Doelen Nederland onderdeel van uitmaakt.

Manifest 'Filantropie is onmisbaar voor onze samenleving'
In 2017 heeft Goede Doelen Nederland het initiatief genomen om samen met de SBF-partners, een Manifest op te stellen met vijf aanbevelingen voor de Tweede Kamer en het (nieuwe) kabinet. Het Manifest is ondertekend door een brede coalitie van 14 koepelorganisaties binnen de filantropie. Kern van het Manifest is dat de maatschappelijke waarde van de filantropie door politiek en overheid erkend moet worden. Het overheidsbeleid moet barrières wegnemen en nieuwe barrières voorkomen die een belemmering vormen voor de filantropie. De overheid moet ruimte bieden en de voorwaarden versterken waarbinnen filantropie zelfstandig en onafhankelijk kan floreren. Zeker in een periode dat burgerschap, participatie en omzien naar elkaar belangrijker zijn dan ooit.

Wat vragen wij van de overheid? 

  1. Behandel goede doelen als belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap. Erken de onmisbare bijdragen van de sector aan de actuele maatschappelijke opgaven en uitdagingen en maak in wet- en regelgeving ruimte voor dit burgerschap.
  2. Gebruik de kennis en innovatieve kracht van de goede doelen bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Heb oog voor het oplossend vermogen en betrek de sector als volwaardige partner bij de vorming van beleid.
  3. Erken de grote waarde die de inzet van vrijwilligers heeft voor goede doelen en voor de samenleving. Zorg ervoor dat iedereen vrijwilligerswerk mag doen, ook mensen met een uitkering en vluchtelingen. Stimuleer vrijwilligerswerk en investeer hierbij extra in jongeren.
  4. Stimuleer goede doelen door een ondersteunend fiscaal beleid waarbij de giftenaftrek, vrijstelling van erfbelasting bij schenken en nalaten aan goede doelen gehandhaafd blijft of versterkt wordt. 
  5. Maak het maatschappelijk belang (afdracht aan goede doelen) van loterijen tot een aparte, vierde pijler in het kansspelbeleid (naast bescherming consumenten, voorkomen van kansspelverslaving en tegengaan van fraude en criminaliteit). Veranker zo de fondsenwervende rol van loterijen voor goede doelen.