WTMO (Wet Transparantie Maatschappelijke Organisaties)

Het Ministerie van Justitie & Veiligheid heeft in de zomer van 2019 het conceptwetsvoostel Transparantie Maatschappelijke Organisaties ter consultatie aangeboden. Het conceptwetsvoorstel beoogt om geldstromen uit onvrije landen inzichtelijk te maken (een ambitie uit het regeerakkoord). Kort samengevat bepaalde het conceptwetsvoorstel dat een donateur van een gift boven een bedrag van 15.000 euro naam en toenaam vermeld moet worden op de website van de maatschappelijke organisatie die de gift heeft ontvangen. 

Aantasting van vertrouwensrelatie met donateur
Het wetsvoorstel is een van de maatregelen van het kabinet om ongewenste invloed via buitenlandse geldstromen op Nederlandse politieke, maatschappelijke en religieuze organisaties tegen te gaan. Ook Goede Doelen Nederland vind het, net als de SBF-partners, van groot belang dat malafide en voor onze democratische samenleving ondermijnende praktijken worden tegengegaan. Zeker ook waar financiering van dergelijke activiteiten plaatsvindt onder de schijn van filantropie. Maatregelen moeten wat ons betreft wel risicogericht en proportioneel zijn. Het aanvankelijke conceptwetsvoorstel introduceerde een directe bedreiging van de vertrouwensrelaties tussen donateur en maatschappelijke organisaties en daarmee de geefbereidheid. 

Brede maatschappelijke verontwaardiging
Het conceptwetsvoorstel heeft daarom tot brede beroering en maatschappelijke verontwaardiging geleid. Dat bleek uit de veelheid aan reacties in de internetconsultatie en de media-aandacht  hierover. Goede Doelen Nederland heeft in SBF-verband  op diverse momenten in het wetstraject de bezwaren onder de aandacht gebracht bij het ministerie en intensieve gesprekken gevoerd. Het (aangepaste) wetsvoorstel is eind 2019 voor advies ingediend bij de Raad van State. Eind augustus 2020 heeft de Raad van State advies gegeven en op 24 november 2020 is het wetvoorstel aangeboden aan de Tweede Kamer.

Aangepast wetsvoorstel komt tegemoet aan bezwaren sector
Kern van het aangepaste wetsvoorstel is dat burgemeesters en OM de bevoegdheid krijgen om inzage te verkrijgen in alle donaties aan Nederlandse maatschappelijke organisaties van buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER). De algemene transparantie verplichting, bekendmaking van naam en woonplaats van de donateur van een gift boven een bedrag van €15.000, is komen te vervallen. Met dit wetsvoorstel wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren die de sector in het afgelopen jaar heeft guit.

Goede Doelen Nederland verwelkomt de risicogerichte aanpak waar met het ingediende wetsvoorstel voor wordt gekozen. Wij zullen in SBF-verband het wetsvoorstel nog nader bestuderen en bespreken, ook om te bepalen of er wat ons betreft nog aanpassingen nodig zijn.

Stel een vraag

Kyra van der Meulen

senior communicatieadviseur / persvoorlichter
06 - 52 38 21 48
Email
Bekijk ook
Gerelateerd Nieuws

Reacties internetconsultatie indrukwekkend...

Op 22 februari is de internetconsultatie over h

Reactie sector op conceptvoorstel...

Samen met de SBF-partners heeft Goede Doelen Ne

Onacceptabel conceptwetsvoorstel moet zo...

Het conceptwetsvoorstel ‘transparantie maatscha