Geefwet en giftenaftrek

De giftenaftrek bestaat al sinds 1952 en is in 2012 onderdeel geworden van de Geefwet. De Geefwet is bedoeld om het klimaat rondom donaties en giften in Nederland te verbeteren. De wet regelt o.a. dat eenmalige giften, nalatenschappen en periodieke schenkingen aan goede doelen onder voorwaarden in aanmerking komen voor de giftenaftrek. Met de giftenaftrek ziet de overheid af van belasting op dat deel van het inkomen dat door burgers vrijwillig wordt gegeven voor een betere samenleving. De giftenaftrek stimuleert en honoreert dus de grote inzet van vele betrokken burgers die willen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Goede Doelen Nederland staat op het standpunt dat in een samenleving waarin burgerschap, participatie en omzien naar elkaar belangrijker zijn dan ooit, de giftenaftrek van groot maatschappelijk belang is. 

GIFTENAFTREK BLIJFT RELEVANT EN VAN BELANG EN MOET VERSTERKT WORDEN
Begin 2017 zijn de resultaten van drie evaluatieonderzoeken (giftenaftrek en ANBI/SBBI) beschikbaar gekomen. Goede Doelen Nederland vindt dat er geen aanleiding is om haar standpunt te wijzigen. Sterker nog, de evaluatie van de giftenaftrek bevestigt het grote maatschappelijke belang van de giftenaftrek. Naar aanleiding van de evaluatie van de uitvoerbaarheid van de giftenaftrek worden vraagtekens geplaatst bij de doelmatigheid. Goede Doelen Nederland staat, samen met de SBF partners, op het standpunt dat kwesties rond uitvoerbaarheid aangegrepen moeten worden om de giftenaftrek te versterken en toekomstbestendig te maken. Immers geven aan goede doelen moet aantrekkelijk blijven of nog aantrekkelijker worden. De belangrijkste argumenten hiervoor op een rijtje:

  • Principieel. Met de giftenaftrek ziet de overheid af van belasting op dat deel van het inkomen dat vrijwillig wordt gegeven voor een betere samenleving. Dat is niet alleen financieel maar vooral maatschappelijk van grote betekenis. In een periode waarin burgerschap, participatie en omzien naar elkaar belangrijker zijn dan ooit is versterking van de giftenaftrek wenselijk.
  • Giftenaftrek werkt. Uit nationaal en internationaal onderzoek blijkt dat het geefgedrag van mensen gestimuleerd wordt door de mogelijkheid en het bestaan van belastingaftrek. De giftenaftrek moet overigens niet alleen in termen van financieel voordeel gezien worden. Het heeft ook een belangrijke maatschappelijke waarde. De overheid laat zien dat zij het particulier initiatief, georganiseerd door goede doelen, waardeert.
  • De inzet van particulier initiatief is hard nodig. In een periode waarin burgerschap, participatie en omzien naar elkaar belangrijker zijn dan ooit is versterking van de giftenaftrek wenselijk. De filantropische sector omvat ca. 43.000 kleine en grote algemeen nut beogende instellingen. Bijna één op de twee Nederlanders doet minimaal 1 maal per jaar vrijwiligerswerk. Ongeveer 5,7 miljard euro wordt jaarlijks gegeven aan goede doelen. Dit particulier initiatief moet blijvend worden gewaardeerd, gestimuleerd en beloond.  
  • Giftenaftrek past bij een terugtrekkende overheid. Juist in een samenleving waarin de overheid burgers expliciet oproept bij te dragen aan het algemeen nut, moet de giftenaftrek worden gekoesterd. Sinds 1952 hebben opeenvolgende kabinetten dit uitgangspunt onderschreven.

MULTIPLIER VOOR GIFTEN
De multiplier voor giften aan culturele instellingen maakt het mogelijk dat giften aan cultuur voor 125 procent mogen worden afgetrokken van de belasting. Goede Doelen Nederland vindt dit een mooie stimulans voor de culturele sector. Echter deze maatregel zou niet mogen leiden tot vermindering van de giften aan overige goede doelen. Verder vindt Goede Doelen Nederland dat inzichtelijk moet worden gemaakt wat het effect zal zijn van de multiplier: leidt het tot meer giften voor cultuur of blijft het voordeel bij de gever? Goede Doelen Nederland draagt haar standpunten over de Geefwet uit via SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie).

PERIODIEKE SCHENKING ZONDER NOTARIËLE ACTE
Tot 1 januari 2014 was het, om aftrekbaarheid van een periodieke gift (een gift gedurende minimaal vijf jaar) mogelijk te maken, verplicht om die gift door een notaris in een akte te laten vastleggen. Vanaf 1 januari 2014 hoeft dat niet meer en mag een periodieke gift ook in een rechtstreekse overeenkomst tussen de gever en het goede doel worden vastgelegd. Goede Doelen Nederland was voorstander van het afschaffen van de verplichte notariële akte om het doen van een periodieke gift eenvoudiger en voordeliger te maken. 

Stel een vraag

Kyra van der Meulen

senior communicatieadviseur / persvoorlichter
06 - 52 38 21 48
Email
Documenten
Bijeenkomsten Archief
Gerelateerd Nieuws

Brief over versterking giftenaftrek en ANBI...

De giftenaftrek wordt robuuster en toekomstbest

Afbouw aftrektarief giften gaat door volgens...

Alle aftrektarieven, dus ook voor giften, worde

Kamermotie leidt tot tweede brief van SBF...

Het initiatief voor een tweede brief is het gev