Directiesalarissen

Maximumnorm voor salarissen directeuren van goede doelen 
Goede doelen zijn professionele organisaties met een grote verantwoordelijkheid. Zij bieden oplossingen voor belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Het realiseren van maatschappelijke doelen vraagt om kwalitatief goed personeel. Daar hoort ook professioneel leiderschap bij met een beloning die past bij de omvang en complexiteit van een organisatie. Goede Doelen Nederland staat op het standpunt dat de wijze waarop de beloningen tot stand komen goed onderbouwd en transparant moet zijn. Daarom heeft Goede Doelen Nederland sinds 2005 een beloningsregeling voor directeuren.

Deze regeling is gebaseerd op de - door de commissie Wijffels opgestelde - Code Goed Bestuur voor goede doelen en houdt onder meer rekening met de omvang en complexiteit van de organisatie. Het maximumsalaris is afgeleid van het destijds voor rijksambtenaren geadviseerde maximum. De beloningsregeling maakt onderdeel uit van de per 1 januari 2016 ingevoerde Erkenningsregeling Goede Doelen. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is de onafhankelijke toezichthouder en toetst goede doelen op de normen van de erkenningsregeling. 

Mede in verband met de op 1 januari 2015 inwerking getreden WNT2 (Wet Normering Topinkomens) is de beloningsregeling per 1 januari 2015 aangepast. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de tot 1 januari 2015 geldende regeling zijn:

  • Het absolute maximum jaarinkomen (bruto-jaarsalaris, vakantiegeld, eventuele eindejaarsuitkering en variabele beloning) is verlaagd van €158.000 naar €144.000.
  • De regeling bevat bepalingen over de vergoeding van een interim-directeur niet in loondienst.
  • Er geldt een absoluut maximum van € 178.000 voor de elementen: jaarinkomen, belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen op termijn.

Op 1 januari 2016 en op 1 januari 2017 zijn de bedragen in de beloningsregeling geïndexeerd.

Het gemiddelde jaarinkomen van een directeur bedroeg in 2016 op fulltime basis € 100.510 variërend van gemiddeld € 85.340 bij kleine organisaties tot gemiddeld € 116.165 bij grote organisaties. Deze cijfers zijn gebaseerd op het jaarlijkse sectoronderzoek van Goede Doelen Nederland onder haar leden. Het gaat om het gemiddelde van de organisaties die hebben meegedaan aan het onderzoek. Het bedrag is ruim onder de voor 2016 geldende maximumnorm van € 145.000 voor het jaarinkomen die in de beloningsregeling van Goede Doelen Nederland is vastgelegd. 

Openheid
Goede Doelen Nederland vindt het belangrijk dat maximale openheid over de beloning van directeuren wordt gegeven. Met het oog hierop zijn in 2010 verantwoordingsformats (een cijfer- en een tekstformat) ontwikkeld die door de leden worden gebruikt om in het eigen jaarverslag inzage te geven in de beloning van de directeur en publiceert Goede Doelen Nederland salarisgegevens van alle leden op haar website. In verband met de, per oktober 2015, in de beloningsregeling aangebrachte wijzigingen zijn ook de beide verantwoordingsformats aangepast.

Stel een vraag

Kyra van der Meulen

senior communicatieadviseur / persvoorlichter
06 - 52 38 21 48
Email
Documenten
Bekijk ook
Gerelateerd Nieuws

Verantwoordingsformats directiesalaris...

De ledenvergadering heeft op 1 oktober jl.