ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

GEVEN AAN GOEDE DOELEN MOET FISCAAL ONDERSTEUND WORDEN
Goededoelenorganisaties en donateurs kunnen gebruikmaken van belastingvoordelen voor schenkingen en nalatenschappen. Fiscale voordelen stimuleert mensen om steun te geven aan projecten en organisaties die oplossingen bieden voor maatschappelijke problemen. Goede doelen Nederland vindt dat dit zo moet blijven. Ook bij de uitvoering van werkzaamheden zouden goede doelen gebruik moeten kunnen maken van belastingvoordelen of in elk geval niet beperkt moeten worden door de fiscus. 

Fiscale voordelen zijn alleen mogelijk als het goede doel geregistreerd staat als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Alle leden van Goede Doelen Nederland hebben de ANBI-status. Maar niet alle ANBI's zijn een goed doel. Bovendien bestaan naast de ANBI’s ook de zogenoemde Sociaal Belang Behartigende instellingen (SBBI’s). Het gaat om instellingen die een particulier belang dienen, maar daarbij tegelijkertijd ook een sociaal belang behartigen, zoals een sportclub of een scoutingvereniging. Ook voor hen geldt een belastingvoordeel.

ANBI IS GEEN KEURMERK
De ANBI-status is een voorwaarde om voor fiscale voordelen in aanmerking te komen. ANBI is geen keurmerk. Voor goede doelen is er een Erkenningsregeling dat verder gaat dan de ANBI-eisen. Een Erkenning wordt toegekend door het CBF, de onafhankelijke toezichthouder van goede doelen.

HOU ANBI’S BUITEN HET UBO-REGISTER
Het wetsvoorstel ‘Registratie Uiteindelijk Belanghebbenden’ (ook wel het UBO-register genoemd) houdt in dat bedrijven, verenigingen en stichtingen de personen moeten registreren die voor minimaal 25% economisch belanghebbende zijn. De wet is de uitwerking van een Europese richtlijn tegen witwassen en financiering van terrorisme. In het voorstel wordt geen uitzondering gemaakt voor ANBI’s. Dit werd eerder wel bepleit door de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF), waaronder Goede Doelen Nederland. Wel hebben we voor elkaar dat de wet UBO-register op 10 december 2019 door de Tweede Kamer is aangenomen met twee belangrijke aanpassingen. De ANBI’s worden duidelijk herkenbaar in het UBO-register en de privacy gevolgen voor ANBI bestuurders van het UBO-register worden gemonitord.

Waarom pleitte Goede Doelen Nederland voor het uitsluiten van ANBI’s voor verplichte UBO-registratie?

  1. Het is inhoudelijk onjuist om ANBI's te verplichten een UBO of 'uiteindelijk belanghebbende' aan te wijzen en te registreren in het Handelsregister. De essentie van een organisatie die de ANBI-status heeft verkregen is dat de  'uiteindelijk belanghebbende' het algemeen nuttige doel is waarvoor de ANBI-status is afgegeven. Dit kan uit de aard van de zaak bij ANBI's nooit een natuurlijke persoon zijn. De eisen voor deze status zijn helder en laten geen ruimte voor misverstanden op dit punt.
  2. Het tast de privacy  en veiligheid van betrokkenen aan. Het openbaar maken van persoonsgegevens van met name voor ANBI-vermogensfondsen risicovol. Veelal gaat het om aanzienlijke particuliere vermogens die een algemeen nuttig doel te dienen. De combinatie van het openbaar maken van persoonlijke gegevens en de status 'uiteindelijk belanghebbende' kan ten koste gaan van de persoonlijke veiligheid van bestuurders en hun familieleden (ontvoerings- en afpersingsrisico's). Dit geldt ook voor andere ANBI's met een aanzienlijk eigen vermogen. Bovendien zal dit een extra drempel opwerpen voor het vinden van nieuwe bestuurders van dergelijke ANBI’s.
  3. Het beïnvloedt de beeldvorming over de filantropische sector negatief. Onterecht zou de indruk kunnen ontstaan dat het bestuurslid dat in het UBO-register geregistreerd staat, een groot economisch persoonlijk belang in de ANBI heeft. 
  4. Het leidt tot onnodige verzwaring van de administratieve lastendruk. Dit geldt met name voor de wat kleinere ANBI’s. 
Gerelateerd Nieuws

Rijksbegroting geen verrassingen voor de...

De op Prinsjesdag gepresenteerde Rijksbegroting

Wetsvoorstel UBO-register naar Kamer...

De Minister van Financiën heeft op 4 april het

Goede doelen kunnen door banken en...

De Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn