Verantwoordingsformats directiesalaris beschikbaar

De ledenvergadering heeft op 1 oktober jl. de aangepaste beloningsregeling goedgekeurd. De aanpassingen hebben gevolgen voor de manier waarop het directiesalaris over 2015 moet worden verantwoord. De verantwoordingsformats zijn om die reden aangepast en beschikbaar via de website.

In het voorjaar van 2015 is door het bestuur van Goede Doelen Nederland een adviescommissie beloningsregeling directeuren ingericht. Deze adviescommissie werd samengesteld uit leden van raden van toezicht van goededoelenorganisaties en had de taak het bestuur van Goede Doelen Nederland te adviseren over mogelijke aanpassing van de regeling beloning directeuren. Dit, mede in verband met de inwerkingtreding van WNT2 (Wet Normering Topinkomens) per 1 januari 2015. In lijn met het advies van de commissie en na goedkeuring door de ledenvergadering is de regeling op 1 oktober 2015 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 aangepast.

De aanpassingen hebben betrekking op:

  • het maximum voor functiegroep K;
  • de vergoeding voor een interim-directeur niet in loondienst;
  • maximering van de bezoldigingscomponenten: jaarinkomen, belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen op termijn;
  • pensioencompensatie;
  • de vertrekregeling;
  • de overgangsregeling.

In verband met een aantal van deze wijzigingen (maximering bezoldigingscomponenten, pensioencompensatie en regeling interim-directeur) zijn ook de verantwoordingsformats aangepast.
Voor de aangepaste formats die voor de verantwoording over 2015 moeten worden gebruikt klik hier.

 

Laatste Nieuws
Meer nieuws