Tweede Kamer stemt unaniem in met amendementen telemarketing

Op 26 januari stemde de Tweede Kamer unaniem in met de twee amendementen voor de aanpassing van de Telecommunicatiewet vanwege de invoering van de opt-in voor telemarketing. Dit betekent dat voor goede doelen het begrip klantrelatie wordt verruimd en dat de klanttermijn niet zonder inspraak van het parlement ingeperkt kan worden. Bij uitvoering van deze twee amendementen wordt de positie van de sector versterkt. Een mooi resultaat van een intensief traject in de afgelopen periode. 

Stevige lobby
Goede Doelen Nederland heeft op diverse momenten aandacht gevraagd voor de bijzondere positie van goede doelen. In intensieve contacten met het ministerie van EZK, in contacten met Kamerleden en door aanvullend onderzoek te doen dat aantoont dat burgers (anders dan het Kantar onderzoek van EZK) in overgrote meerderheid geen bezwaar hebben tegen een telefonische benadering door goede doelen (Zest 2020). In alle contacten is steeds benadrukt dat goede doelen hechten aan kwalitatief goede relaties met het Nederlandse publiek en daarom vrijwel uitsluitend mensen benaderen die al eerder hebben aangegeven te sympathiseren met hun missie. Goede doelen zijn wezenlijk anders dan commerciële partijen. Zij moeten zonder onnodige beperkingen hun donateurs en sympathisanten kunnen benaderen voor steun en hulp. Dit doen zij immers niet voor zichzelf.
Dit heeft er in mei 2020 toe geleid dat vijf politieke partijen kritische vragen stelden aan staatssecretaris Keijzer (EZK). De vragen gingen onder andere over het belangrijke werk dat goede doelen doen juist in deze coronatijd, over de negatieve gevolgen van de opt-in voor het werk van goede doelen en over het feit dat goede doelen een andere positie hebben dan commerciële partijen.

Amendement verruiming begrip klantrelatie voor goede doelen 
Intensieve vervolgcontacten van Goede Doelen Nederland met Kamerleden, waaronder die van het CDA, hebben uiteindelijk eind september 2020 geresulteerd in het amendement van Tweede Kamerlid Palland (CDA) en Bromet (GroenLinks). In het amendement wordt gevraagd om een aanpassing van het wetsvoorstel omdat goede doelen volgens de indieners van groot maatschappelijk belang zijn en voor hun inkomsten in hoge mate afhankelijk zijn van telefonische werving van fondsen en vrijwilligers.

In het wetsvoorstel is het begrip ‘klantrelatie’ nu beperkt tot mensen met wie een financiële relatie bestaat. Het amendement vraagt om een verruiming van het begrip ‘klantrelatie’ voor goede doelen zodat het voor goede doelen mogelijk blijft hun vrijwilligers en deelnemers aan een manifestatie telefonisch te benaderen voor steun of hulp.

Amendement klanttermijn
Eind november 2020 is nog een tweede amendement ingediend door Tweede Kamerlid Weverling (VVD). Dit amendement regelt dat een eventuele Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voor het beperken van de klanttermijn niet zonder inspraakmogelijkheid van het parlement in werking kan treden. Een ontwerp AMvB moet eerst met het parlement worden gedeeld.

Versterking positie sector
Met de uitvoering van beide amendementen wordt de positie van de sector versterkt. De winst van het amendement over de klanttermijn is dat de sector bij ingrijpen op de klanttermijn nog invloed kan uitoefenen richting de Eerste en Tweede Kamer.
Wat betreft de verruiming van de klantrelatie worden volgens compliance adviseur Patrick Jordens van DMCC de mogelijkheden van goede doelen vergroot: ‘Dat nu het begrip klantrelatie wordt verbreed, vergroot de mogelijkheden voor goede doelen enorm, ook ten opzichte van de situatie van vandaag. Bijvoorbeeld waar nu voor het bellen van collectanten en vrijwilligers nog ontdubbeld moet worden met het bel-me niet register, hoeft dat straks niet meer en er hoeft ook geen toestemming te zijn’.

 

Laatste Nieuws
Meer nieuws