Goede doelen kunnen door banken en financiële instellingen gevraagd worden naar UBO

De Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn en het Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn op 14 juli 2018 in werking getreden. Op basis van deze regelgeving kunnen banken en financiële instellingen goede doelen naar een ‘uiteindelijk belanghebbende’ (UBO) vragen. UBO’s moeten op termijn worden geregistreerd in het Handelsregister. Een voorstel daarvoor wordt naar verwachting pas begin 2019 aan de Tweede Kamer voorgelegd.

Wat betekent dit voor organisaties?
Banken en financiële instellingen zijn verplicht om, ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, een cliëntenonderzoek te verrichten. Ook als zij een zakelijke relatie aangaan of hebben met een cliënt met een ANBI-status moet dit cliëntenonderzoek worden verricht en de UBO van de ANBI worden geïdentificeerd. Op grond van de nu geldende regelgeving kan het dus voorkomen dat een financiële dienstverlener een organisatie verzoekt om de UBO binnen de organisatie aan te wijzen.

Rondvraag onder een aantal financiële dienstverleners heeft ons echter duidelijk gemaakt dat niet alle financiële dienstverleners nu al bij ANBI’s vragen om een UBO aan te wijzen. Ondanks intensieve lobby van SBF, waar Goede Doelen Nederland deel van uitmaakt, wordt er tot nu toe nog geen uitzondering voor ANBI's gemaakt. 

Wat is de stand van zaken?

Wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden
Op 20 april 2018 is de Tweede Kamer geïnformeerd over het feit dat door Europese ontwikkelingen het wetsvoorstel voor de totstandkoming van het UBO-register moet worden aangepast. Het aangepaste voorstel wordt naar verwachting begin 2019 aan de Kamer voorgelegd.

Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 en Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn
De Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn en het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 zijn dus op 14 juli 2018 in werking getreden. SBF heeft zich er bij de totstandkoming van deze wet- en regelgeving voor ingespannen dat er rekening zou worden gehouden met de specifieke situatie van ANBI’s.

SBF heeft gesprekken gevoerd met het Ministerie van Financiën, Tweede Kamerleden en senatoren. Ook heeft SBF geparticipeerd in consultaties en zijn er position papers verspreid. Alhoewel dit heeft geresulteerd in een verbeterde omschrijving van UBO’s bij stichtingen, verenigingen en kerkgenootschappen wordt er in deze regelgeving geen uitzondering voor ANBI’s gemaakt.

De UBO-wetgeving wordt door de politiek, links en rechts, vanuit verschillende invalshoeken voorgestaan. Links gaat het met name om antiwitwas, en rechts met name om antiterrorisme. Daarnaast laten de Europese richtlijnen weinig ruimte voor uitzonderingen. In de implementatiewet is bepaald dat er een definitie van een UBO zal worden uitgewerkt in lagere regelgeving. Dit is gebeurd in het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018.

Voor stichtingen en verenigingen geldt dat natuurlijke personen moeten worden aangemeld als UBO als zij zeggenschap hebben over de rechtspersoon via:

  • Het direct of indirect kunnen uitoefenen van meer dan 25 procent van de stemmen bij besluitvorming ter zake van wijziging van de statuten van de rechtspersoon.
  • Of het kunnen uitoefenen van feitelijk zeggenschap over de rechtspersoon.

Als het op basis van deze criteria niet mogelijk is een UBO aan te wijzen, wordt als UBO opgenomen de natuurlijke persoon of personen die behoren tot het hoger leidinggevend personeel van de rechtspersoon.
Deze formulering roept nog de nodige vragen op. Wij hebben onze Helpdeskdeskundigen bij Van Doorne Notarissen gevraagd om verduidelijking. Zij zullen die op korte termijn geven.

Laatste Nieuws
Meer nieuws