Conceptwetsvoorstel is ‘schieten met een kanon op een mug’

Het conceptwetvoorstel transparantie maatschappelijke organisaties is op 21 december jl. de internetconsultatie ingegaan. Doel van het conceptwetsvoorstel is om te voorkomen dat onwenselijke invloed uitgeoefend wordt via buitenlandse geldstromen naar Nederlandse politieke, maatschappelijke en religieuze organisaties. Dit was opgenomen in het regeerakkoord. Het wetsvoorstel regelt dat deze geldstromen transparant gemaakt worden. Goede Doelen Nederland is van mening dat dit schieten is met een kanon op een mug en vindt het wetsvoorstel onacceptabel. Het is onvoldoende duidelijk welk probleem het wetsvoorstel oplost. Gevreesd wordt dat de geefbereidheid zal afnemen en de civil society in Nederland wordt aangetast.

Wat regelt het conceptwetsvoorstel?

  • Een maatschappelijke organisatie (verenigingen en stichtingen) stelt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een overzicht op van elke donatie van ten minste € 15.000 die de organisatie in dat boekjaar heeft ontvangen.
  • Het donatieoverzicht vermeldt onder meer het bedrag van de donatie, de naam en woonplaats van de donateur en de datum waarop de donatie is ontvangen.
  • Hier kan alleen van afgeweken worden op verzoek van een maatschappelijke organisatie en naar het oordeel van de Minister voor Rechtsbescherming.
  • De maatschappelijke organisatie is verplicht om de balans en de staat van baten en lasten openbaar te maken.

Betrokkenheid en bezwaren Goede Doelen Nederland
Op 2 november jl. heeft Goede Doelen Nederland in SBF verband een gesprek met het Ministerie van Justitie & Veiligheid gehad. De argumenten op basis waarvan wij dit wetsvoorstel afkeuren zijn met het ministerie gewisseld en in een gezamenlijke brief van SBF en een brede coalitie van partijen (NOC*NSF, SPIOR, CMO en de Federatie Cultuur)* samengevat. De belangrijkste bezwaren van Goede Doelen Nederland zijn:

  • Geen duidelijke probleemdefinitie: wat wil dit wetsvoorstel oplossen?
  • Schadelijk voor de privacy van individuen, de veiligheid van mensen en de geefbereidheid in Nederland.
  • Onnodig omdat de goededoelensector een zelfregulerende transparante sector is (via de Erkenningsregeling). En omdat bestaande wet- en regelgeving voldoende mogelijkheden bieden (bijvoorbeeld ANBI).
  • Disproportioneel vanwege de enorme administratieve lasten voor maatschappelijke organisaties.
  • Niet te handhaven en te controleren.

Na het gesprek met het ministerie en de brief is in het voorstel de mogelijkheid opgenomen om categorieën van maatschappelijke organisaties vrij te stellen van deze verregaande transparantieverplichting. Het Ministerie van Justitie & Veiligheid heeft vervolgens een oproep gedaan om voorbeelden te geven voor criteria op basis waarvan vrijstelling kan worden verleend. Het overleg tussen het ministerie en de betrokken partijen (waaronder Goede Doelen Nederland) hierover, wordt binnenkort voortgezet. Een verplichting voor goededoelenorganisaties om donaties boven de €15.000,- op dergelijke wijze openbaar te maken is disproportioneel en onacceptabel.

Klik hier voor de brief van SBF.
Klik hier voor het conceptwetsvoorstel.

*Coalitie van partijen: NOC*NSF is de bundeling van de georganiseerde sport in Nederland. SPIOR staat voor Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond. CMO is het Contactorgaan Moslims en Overheid, en vertegenwoordigt 380 moskeeën en 10 moskeekoepels. De Federatie Cultuur bundelt de branche- en werkgeversverenigingen in onder meer de podiumkunsten, musea, bibliotheken, centra voor de kunsten, podia en beeldende kunst.

 

Laatste Nieuws
Meer nieuws