Ondersteuningsmaatregelen overheid

FINANCIELE REGELINGEN OVERHEID
Er zijn verschillende generieke financiële noodregelingen voor werkgevers en zelfstandigen die getroffen zijn door de coronacrisis. Klik hier voor een overzicht.

NOW
Het kabinet heeft de NOW per 1 oktober met 3 tijdvakken van 3 maanden verlengd en geldt daarmee tot 1 juli 2021. Op 21 januari 2021 heeft het kabinet wijzigingen aangebracht in de regeling. De voorgenomen versobering van NOW 3 gaat niet door en de vergoedingspercentages worden verhoogd vanaf 1 januari 2021.

Tot 1 juli is de nu geldende maximale tegemoetkoming in de loonkosten verhoogd van 80 naar 85%. Het minimale omzetverlies blijft 20% voor alle tijdvakken i.p.v. de voorgenomen 30%. In de NOW is voor werkgevers een inspanningsverplichting opgenomen om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk. 

De nieuwe regeling is per tijdvak als volgt:

Tegemoetkoming NOW3 (tijdvak 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021)
Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, konden bij UWV een tegemoetkoming voor deze 3 maanden aanvragen ter hoogte van maximaal 80% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies.

Het omzetverlies wordt vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 oktober, 1 november of 1 december 2020 en volgt daarbij de systematiek van de NOW1 en NOW2.

NOW3.1 aanvragen is niet meer mogelijk.

Tegemoetkoming NOW3 (tijdvak 2, januari 2021 tot 1 april 2021)
Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen bij UWV een tegemoetkoming voor deze 3 maanden aanvragen ter hoogte van maximaal 85% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. Het omzetverlies wordt dan vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 januari, 1 februari of 1 maart 2021 en volgt daarbij de systematiek van de NOW1 en NOW2.

NOW3.2 aanvragen is mogelijk vanaf 15 februari 2021.

Tegemoetkoming NOW3 (tijdvak 3, 1 april 2021 tot 1 juli 2021)
Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen bij UWV een tegemoetkoming voor deze 3 maanden aanvragen ter hoogte van maximaal 85% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies.

Het omzetverlies wordt dan vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 april, 1 mei of 1 juni 2021 en volgt daarbij de systematiek van de NOW1 en NOW2.

  TOEPASBAARHEID GOEDE DOELEN NOW-REGELING (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid)
  Even leek het er op dat goede doelen niet onder de NOW-regeling zouden vallen. Er werd namelijk gesproken over ondernemingen en gemiste omzet. Daarom heeft Goede Doelen Nederland de vaste Kamercommissie SZW een brandbrief gestuurd met het dringend verzoek ervoor te zorgen dat ook goede doelen gebruik kunnen maken van de NOW-regeling. Een aantal kamerleden heeft direct positief op ons verzoek gereageerd.

  Inmiddels is duidelijk dat ook goede doelen een beroep op de regeling kunnen doen. Tenminste als er sprake is van minimaal 20% inkomstenverlies kan een aanvraag voor tegemoetkoming in de loonkosten ingediend worden voor een periode van 3 maanden.

  Regeling ook voor not-for-profit
  Op pagina 18 van de regeling staat hierover nu namelijk het volgende: ‘Bij sommige werkgevers is het ‘normale’ omzetbegrip uit opbrengsten van goederen en diensten niet goed toepasbaar. Hierbij kan worden gedacht aan diverse not-for-profit organisaties waar in plaats van een winst- en verliesrekening een exploitatierekening of staat van baten en lasten wordt opgesteld. Baten die voortvloeien uit normale activiteiten van deze rechtspersoon worden in veel gevallen met een andere benaming aangeduid. De opbrengsten uit de reguliere bedrijfsactiviteiten worden hier ook wel aangeduid als baten. Deze worden voor het doel van deze regeling meegenomen met de omzet.

  Deze werkgevers krijgen namelijk financiering vanuit (semi)publieke middelen en dat zorgt natuurlijk ook voor opbrengsten van waaruit de loonkosten worden betaald. Daarom worden de baten, opbrengsten en andere voordelen, zoals uitkeringen, subsidies, renteopbrengsten en bijdragen vanuit een overheidsinstelling of andere opbrengsten, zoals giften, of declaraties vanuit zorgverzekeraarsook als omzet gezien voor deze regeling.’

  Het is verstandig om over de mogelijkheden voor een aanvraag contact met de eigen accountant te hebben.

  Voldoende toepasbaar voor goede doelen?
  Met de Commissie Bedrijfsvoering & Financiën van Goede Doelen Nederland wordt bekeken of de regeling voldoende toepasbaar is voor goede doelen. Mogelijk zijn er specifieke aanpassingen nodig. Mocht dit zo zijn dan melden wij ons direct in Den Haag. De minister heeft immers aangegeven dat de regeling voor aanpassing vatbaar is. Dus als de conclusie is dat de regeling voor goede doelen aanpassing behoeft, zal dit aan het ministerie worden voorgelegd. 

  We roepen daarnaast onze leden op om gesignaleerde belemmeringen aan ons te melden. Dat kan via een mail aan Krista Jansen: jansen@goededoelennederland.nl.

  Beleidskader subsidies NGO
  Ook werd op 6 april 2020 het subsidiebeleidskader NGO’s coronacrisis in de Staatscourant gepubliceerd. Dit beleidskader omschrijft de mogelijkheden voor een versnelde aanvraag voor ombuiging van bestaande subsidies richting corona-gerelateerde acties. Steun aan ontwikkelingslanden die ook getroffen worden door het coronavirus is harder nodig en urgenter dan ooit. Alles over het besluit, de procedure en criteria lees je hier.

  Gerelateerde Ledenberichten

  AWVN over corona en werk, kinderen, verlof...

  AWVN vroeg bij hun leden na hoe zij medewerkers