Ondersteuningsmaatregelen overheid

FINANCIELE REGELINGEN OVERHEID
Er zijn verschillende generieke financiële noodregelingen voor werkgevers en zelfstandigen die getroffen zijn door de coronacrisis. Klik hier voor een overzicht.

NOW 3.0
Het kabinet verlengt de NOW per 1 oktober met 3 tijdvakken van 3 maanden en geldt daarmee tot 1 juli 2021. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling, gaat vanaf het tweede tijdvak omhoog van 20% naar 30%.
  • De steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70% naar 60%. 
  • Tegenover de afbouw van de vergoeding, bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.
  • De korting die in de NOW2 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten.
  • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon.

Voorwaarden NOW3
Op de website van de overheid worden de voorwaarden van de NOW3 gemeld. Lees ze hier.

NOW 2.0: wat verandert er met de NOW-regeling die vanaf 1 juni geldt?
Het kabinet wil de werkgelegenheid beschermen tijdens de coronacrisis. Daarom is de loontegemoetkomingsregeling NOW sinds maart onderdeel van het economisch noodpakket. De NOW wordt verlengd met een periode van 3 maanden, waarbij een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli en augustus 2020 kan worden aangevraagd. Klik hier voor de wijzigingen.

NOW-REGELING (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid)
Even leek het er op dat goede doelen niet onder de NOW-regeling zouden vallen. Er werd namelijk gesproken over ondernemingen en gemiste omzet. Daarom heeft Goede Doelen Nederland de vaste Kamercommissie SZW een brandbrief gestuurd met het dringend verzoek ervoor te zorgen dat ook goede doelen gebruik kunnen maken van de NOW-regeling. Een aantal kamerleden heeft direct positief op ons verzoek gereageerd.

Inmiddels is duidelijk dat ook goede doelen een beroep op de regeling kunnen doen. Tenminste als er sprake is van minimaal 20% inkomstenverlies kan een aanvraag voor tegemoetkoming in de loonkosten ingediend worden voor een periode van 3 maanden.

Regeling ook voor not-for-profit
Op pagina 18 van de regeling staat hierover nu namelijk het volgende: ‘Bij sommige werkgevers is het ‘normale’ omzetbegrip uit opbrengsten van goederen en diensten niet goed toepasbaar. Hierbij kan worden gedacht aan diverse not-for-profit organisaties waar in plaats van een winst- en verliesrekening een exploitatierekening of staat van baten en lasten wordt opgesteld. Baten die voortvloeien uit normale activiteiten van deze rechtspersoon worden in veel gevallen met een andere benaming aangeduid. De opbrengsten uit de reguliere bedrijfsactiviteiten worden hier ook wel aangeduid als baten. Deze worden voor het doel van deze regeling meegenomen met de omzet.

Deze werkgevers krijgen namelijk financiering vanuit (semi)publieke middelen en dat zorgt natuurlijk ook voor opbrengsten van waaruit de loonkosten worden betaald. Daarom worden de baten, opbrengsten en andere voordelen, zoals uitkeringen, subsidies, renteopbrengsten en bijdragen vanuit een overheidsinstelling of andere opbrengsten, zoals giften, of declaraties vanuit zorgverzekeraarsook als omzet gezien voor deze regeling.’

Het loket bij het UWV om een aanvraag in te dienen is 6 april open gegaan. Het loket sluit 31 mei. Te zijner tijd wordt bekeken of de regeling verlengd wordt. Het is verstandig om over de mogelijkheden voor een aanvraag contact met de eigen accountant te hebben.

Alle informatie van de overheid over de NOW-regeling is hier te vinden.

VOLDOENDE TOEPASBAAR VOOR GOEDE DOELEN?
Met de Commissie Bedrijfsvoering & Financiën van Goede Doelen Nederland wordt bekeken of de regeling voldoende toepasbaar is voor goede doelen. Mogelijk zijn er specifieke aanpassingen nodig. Mocht dit zo zijn dan melden wij ons direct in Den Haag. De minister heeft immers aangegeven dat de regeling voor aanpassing vatbaar is. Dus als de conclusie is dat de regeling voor goede doelen aanpassing behoeft, zal dit aan het ministerie worden voorgelegd. 

We roepen daarnaast onze leden op om gesignaleerde belemmeringen aan ons te melden. Dat kan via een mail aan Krista Jansen: jansen@goededoelennederland.nl.

BELEIDSKADER SUBSIDIES NGO (ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN HULPORGANISATIES)
Ook werd op 6 april 2020 het subsidiebeleidskader NGO’s coronacrisis in de Staatscourant gepubliceerd. Dit beleidskader omschrijft de mogelijkheden voor een versnelde aanvraag voor ombuiging van bestaande subsidies richting corona-gerelateerde acties. Steun aan ontwikkelingslanden die ook getroffen worden door het coronavirus is harder nodig en urgenter dan ooit. Alles over het besluit, de procedure en criteria lees je hier.

Gerelateerde Ledenberichten

AWVN over corona en werk, kinderen, verlof...

AWVN vroeg bij hun leden na hoe zij medewerkers