Wet transparantie maatschappelijke organisaties

Eind 2018 is het conceptwetsvoorstel ‘transparantie maatschappelijke organisaties’ (WTMO) van minister Dekker van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) in consultatie gegaan. Kort samengevat bepaalt het voorstel dat een donateur van een gift van 15.000 euro of hoger met naam en toenaam vermeld moet worden op een openbare website. Goede Doelen Nederland vindt dit wetsvoorstel onacceptabel en wil het zo snel mogelijk van tafel.  

GEEFBEREIDHEID
Doel van het conceptwetsvoorstel is om geldstromen uit onvrije landen inzichtelijk te maken (een ambitie uit het regeerakkoord). Maar in het voorstel is onvoldoende duidelijk welk probleem het wetsvoorstel oplost. Bovendien vreest de sector dat de geefbereidheid zal afnemen omdat de privacy en veiligheid van donateurs wordt aangetast. Dit zal grote invloed hebben op het vele goede werk van goede doelen. De overheid moet het werk van goede doelen juist koesteren en geen onnodige drempels opwerpen. Mensen moeten in stilte en anonimiteit kunnen blijven geven. Goede Doelen Nederland heeft in SBF-verband een uitgebreide reactie met bezwaren ingebracht in de consultatie.

GROTE VERONTWAARDIGING EN VEEL REACTIES
Het conceptwetsvoorstel heeft tot brede beroering en verontwaardiging geleid. Goede Doelen Nederland heeft samen met haar leden en de SBF-partners in de consultatiefase veel media aandacht gegenereerd. Eind februari is de consultatiefase afgerond. Dat de verontwaardiging over het voorstel breed werd gedragen bleek wel uit de 187 reacties die in de consultatie zijn ingebracht die uit alle hoeken van het maatschappelijke middenveld kwamen (kerken, fondsen, musea, podiumkunsten, goede doelen, etc.). Maar ook een groot aantal reacties uit onverwachte hoek (o.a. VNO/NCW, Raad voor de Jaarverslaglegging, Netwerk Notarissen, PWC en de Commissie Vennootschapsrecht). Ook het Adviescollege Toetsing Regeldruk heeft advies uitgebracht en adviseert de minister om het wetsvoorstel niet in te dienen bij de Raad van Staten of de Tweede Kamer.

MEDIA-AANDACHT
Tijdens de internetconsultatie in 2019 is veel media aandacht geweest over dit onderwerp:

VERVOLGTRAJECT
Er hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met het ministerie. Goede Doelen Nederland en de SBF-partners hebben goede hoop dat het wetsvoorstel zo is aangepast dat recht wordt gedaan aan de bezwaren die in de internetconsultatie zijn geuit. Minister Dekker heeft in zijn recente ‘Beleidsvisie op Filantropie’ laten weten dat een zorgvuldige belangenafweging is gemaakt en dat rekening wordt gehouden met de privacy, veiligheid en geefbereidheid van donateurs. Inmiddels is de aangepaste WTMO voor advies ingediend bij de Raad van State. In het voorjaar zal de Raad van State zijn advies aan het kabinet aanbieden. Daarna wordt het wetsvoorstel naar de Tweede kamer gestuurd.  

Gerelateerd Nieuws

WTMO naar Raad van State

Het kabinet heeft op 16 december de aangepaste

‘Een andere relatie met de overheid, dat is...

Vanwege zijn voorzitterschap van SBF per 24 sep

Jan van Berkel nieuwe voorzitter SBF

Het bestuur van SBF (Samenwerkende Brancheorgan