Verkiezingen 2021 en vorming nieuw kabinet

Wij richten ons op een overheidsbeleid dat de ruimte geeft aan burgers om mee te denken, mee te doen en te geven. In de afgelopen periode is de sector geconfronteerd met een stapeling van overheidsmaatregelen met grote negatieve impact op de filantropie in het algemeen en goede doelen in het bijzonder. De overheid onderkent onvoldoende de maatschappelijke waarde van de sector. Dit wordt bevestigd door de WRR die in oktober 2018 een verkenning publiceerde over de flantropie. 

PLAN VAN AANPAK
Op basis van een Ronde Tafel met directeuren van goede doelen is een plan van aanpak voor een meer pro-filantropie overheidsbeleid ontwikkeld, waarbij de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 een belangrijke rol vervullen. Doel is om ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte blijft voor goede doelen om een beroep te kunnen doen op de steun van het publiek én dat de geefbereidheid niet ingeperkt wordt. 

KABINETSVISIE OP FILANTROPIE
Een eerste belangrijke stap was om bij de overheid aan te dringen op een beleidsvisie op filantropie. Goede Doelen Nederland heeft, in SBF-verband, hier een bouwstenennotitie voor aangeleverd. De beleidsvisie is er gekomen en eind oktober 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer.  

VERKIEZING EN VORMING NIEUW KABINET 
Goede Doelen Nederland zet samen met de SBF-partners flink in op een overheidsbeleid dat dat zich beter richt op een positief maatschappelijk klimaat zodat goede doelen hun werk kunnen blijven doen. Dit betekent erkenning van de maatschappelijke waarde van onze sector, ruimte om een beroep te kunnen doen op de steun van het publiek en het stimuleren van de geefbereidheid. De verkiezingen in maart 2021 en en de vorming van het nieuwe kabinet biedt kansen om onze inzet onder de aandacht te brengen van de politiek.

Voor de verkiezingen hebben we onze inzet samengevat in een Kerndocument: Geef burgers de ruimte om mee te denken, mee te doen en te geven voor een betere wereld. Na de verkiezingen hebben we samen met de SBF-partners onze inzet verwoord in het Manifest: Nederlanders willen helpen. Geef ons de ruimte. Dit Manifest wordt gesteund door in totaal 13 koepels uit de brede sector. We hebben een brief gestuurd naar informateur Tjeenk Wiilink en daarna ook een brief en het Manifest naar informateur Mariëtte Hamer.