Verkiezingen 2021

Wij richten ons op een overheidsbeleid dat de ruimte geeft aan burgers om mee te denken, mee te doen en te geven. In de afgelopen periode is de sector geconfronteerd met een stapeling van overheidsmaatregelen met grote negatieve impact op de filantropie in het algemeen en goede doelen in het bijzonder. De overheid onderkent onvoldoende de maatschappelijke waarde van de sector. Dit wordt bevestigd door de WRR die in oktober 2018 een verkenning publiceerde over de flantropie. 

PLAN VAN AANPAK
Op basis van een Ronde Tafel met directeuren van goede doelen is een plan van aanpak voor een meer pro-filantropie overheidsbeleid ontwikkeld, waarbij de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 een belangrijke rol vervullen. Doel is om ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte blijft voor goede doelen om een beroep te kunnen doen op de steun van het publiek én dat de geefbereidheid niet ingeperkt wordt. 

KABINETSVISIE OP FILANTROPIE
Een eerste belangrijke stap was om bij de overheid aan te dringen op een beleidsvisie op filantropie. Goede Doelen Nederland heeft, in SBF-verband, hier een bouwstenennotitie voor aangeleverd. De beleidsvisie is er gekomen en eind oktober 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer.  

INPUT VOOR VERKIEZINGSPROGRAMMA'S
De volgende stap is zorgen dat de maatschappelijke betekenis van onze sector in de verkiezingsprogramma’s wordt erkend. Dit is belangrijk omdat deze verkiezingsprogramma’s na de verkiezingen de basis zijn voor (onderhandelingen over) het regeerakkoord van het nieuw te vormen kabinet. We hebben hiervoor, samen met de SBF-partners een kerndocument opgesteld en naar de partijcommissies van alle politieke partijen gestuurd die nu de verkiezingsprogramma’s schrijven. Kern van onze boodschap is: ‘Geef burgers de ruimte om mee te denken, mee te doen en te geven!