UBO-register

Het UBO-register is vanaf 27 september 2020 open voor inschrijving. Vanaf dat moment hebben bestaande stichtingen en verenigingen (dus ook goede doelen) anderhalf jaar de tijd om hun statutaire bestuur in te schrijven. Bestaande verenigingen en stichtingen moeten dus vóór maart 2022 de inschrijving op orde hebben. Nieuwe stichtingen en verenigingen moeten direct bij inschrijving in het Handelsregister het statutaire bestuur inschrijven in het register. Dit omdat ANBI's geen ‘uiteindelijk belanghebbenden’ hebben. Ondernemingen en ANBI's zijn zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van de registratie in het UBO-register. 

Vanaf het begin heeft Goede Doelen Nederland zich met de SBF-partners ingespannen voor wetgeving die rekening houdt met de specifieke situatie van ANBI’s. Immers, de enige begunstigde van een ANBI is het algemeen nuttige doel. Dit is uiteindelijk in 2019 gelukt via een aangenomen motie. In de huidige opzet van het register is daar echter geen sprake van. Goede Doelen Nederland en de SBF-partners zijn nog in overleg met het Ministerie van Financiën om dit alsnog goed te regelen. Tot die tijd adviseren wij om nog even te wachten met de inschrijving van de bestuurders. 

Het UBO-register komt voort uit Europese regelgeving ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. Het doel van het register is het transparant maken van het eigendom van- en de controle over rechtspersonen. Elk EU-land moet een UBO-register bijhouden. Het register legt van stichtingen en verenigingen de gegevens van ‘uiteindelijk belanghebbenden’ in een register vast. In 2019 is het wetsvoorstel ‘Implementatiewet registratie Uiteindelijk Belanghebbenden (UBO)' naar de Tweede Kamer gestuurd.

BEZWAREN EN RISICO’S
Via dit register worden persoonsgegevens zoals de naam en het economisch belang van de UBO openbaar. De wet is de uitwerking van een Europese richtlijn tegen witwassen en financiering van terrorisme. In het voorstel wordt geen uitzondering gemaakt voor ANBI’s zoals eerder door Goede Doelen Nederland en de SBF-partners is bepleit. Een ANBI heeft per definitie geen UBO(‘s). De essentie van een organisatie met een ANBI-status is immers dat de 'uiteindelijk belanghebbende' het algemeen nuttige doel is waarvoor de ANBI-status is afgegeven.

ACTIEVE LOBBY
Goede Doelen Nederland heeft samen met de SBF-partners een actieve lobby gevoerd en op diverse momenten in het wetstraject haar standpunt (zie positionpaper in rechterkolom onder documenten) onder de aandacht gebracht bij het ministerie en de Tweede Kamer. Pleidooi was steeds om ANBI’S uit te zonderen voor het UBO-register. 

SPECIALE POSITIE ANBI'S
Door deze actieve lobby is het wetsvoorstel voor de invoering van een UBO-register via moties op twee belangrijke punten aangepast en op 10 december 2019 door de Tweede Kamer aangenomen. ANBI’s worden duidelijk herkenbaar in het UBO-register (motie Bruins, CU) en de privacy gevolgen voor ANBI bestuurders van het UBO-register worden gemonitord (motie Stoffers, SGP). Ook de eerste Kamer heeft eind juni 2020 ingestemd met het wetsvoorstel.

 

Gerelateerd Nieuws

Rijksbegroting geen bijzonderheden voor onze...

In de Troonrede was de rode draad dit jaar de c

Invoering UBO-register 27 september

Het UBO-register wordt per 27 september ingevoe

ANBI’s duidelijk herkenbaar in UBO-register

De wet UBO-register is op 10 december door de T

Gerelateerde Ledenberichten

De ondertekening van de UBO-verklaring

Af en toe komt het voor dat de notaris een zoge