UBO-register

Het UBO-register is vanaf 27 september 2020 open voor inschrijving. Vanaf dat moment hebben bestaande stichtingen en verenigingen (dus ook goede doelen) anderhalf jaar de tijd om hun statutaire bestuur in te schrijven. Bestaande verenigingen en stichtingen moeten dus vóór maart 2022 de inschrijving op orde hebben. Nieuwe stichtingen en verenigingen moeten direct bij inschrijving in het Handelsregister het statutaire bestuur inschrijven in het register. Dit omdat ANBI's geen ‘uiteindelijk belanghebbenden’ hebben. Ondernemingen en ANBI's zijn zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van de registratie in het UBO-register. 

Vanaf het begin heeft Goede Doelen Nederland zich met de SBF-partners ingespannen voor wetgeving die rekening houdt met de specifieke situatie van ANBI’s. Immers, de enige begunstigde van een ANBI is het algemeen nuttige doel. DIt heeft er uiteindelijk toe geleid dat het wetsvoorstel voor de invoering van een UBO-register via moties op twee belangrijke punten is aangepast (ANBI's worden duidelijk herkenbaar in register en monitoring van de privacy-gevolgen voor ANBI bestuurders). Het wetsvoorstel en de moties zijn eind 2019 door de Tweede Kamer aangenomen. 

Bij de invoering werd aanvankelijk onvoldoende uitvoering gegeven aan de moties. Daarover heeft SBF overleg gehad met het Ministerie van Financiën en de Kamer van Koophandel. Dit heeft tot de volgende oplossing geleid. Als iemand een uittreksel uit het UBO-register opvraagt, wordt daarbij een toelichting gegeven. Die toelichting is afgestemd met SBF. In deze toelichting wordt uitgelegd wat het betekent als personen als UBO’s zijn geregistreerd vanwege de aard 'hoger leidinggevend personeel'. Ook wordt een nadere toelichting op de specifieke situatie bij ANBI’s gegeven en uitgelegd dat bestuurders alleen vanuit hun functie worden ingeschreven en niet omdat zij een eigendomsbelang of zeggenschap in de organisatie hebben. Onderdeel daarvan is ook dat degenen die het register raadplegen, worden verwezen naar het openbare ANBI-register, waarbij zij kunnen zien of de betreffende organisatie een ANBI is. Deze oplossing wordt op dit moment geïmplementeerd door de Kamer van Koophandel. De verwerking hiervan in de IT-systemen zal enkele maanden in beslag nemen. De toelichting is wel al op korte termijn beschikbaar op de website van de Kamer van Koophandel. Totdat de verstrekking van de toelichting is geïmplementeerd, zal bij de verstrekking van uittreksels met een link verwezen worden naar de tekst op de website.

Het UBO-register komt voort uit Europese regelgeving ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. Het doel van het register is het transparant maken van het eigendom van- en de controle over rechtspersonen. Elk EU-land moet een UBO-register bijhouden. Het register legt van stichtingen en verenigingen de gegevens van ‘uiteindelijk belanghebbenden’ in een register vast. In 2019 is het wetsvoorstel ‘Implementatiewet registratie Uiteindelijk Belanghebbenden (UBO)' naar de Tweede Kamer gestuurd.

BEZWAREN EN RISICO’S
Via dit register worden persoonsgegevens zoals de naam en het economisch belang van de UBO openbaar. De wet is de uitwerking van een Europese richtlijn tegen witwassen en financiering van terrorisme. In het voorstel wordt geen uitzondering gemaakt voor ANBI’s zoals eerder door Goede Doelen Nederland en de SBF-partners is bepleit. Een ANBI heeft per definitie geen UBO(‘s). De essentie van een organisatie met een ANBI-status is immers dat de 'uiteindelijk belanghebbende' het algemeen nuttige doel is waarvoor de ANBI-status is afgegeven.

ACTIEVE LOBBY
Goede Doelen Nederland heeft samen met de SBF-partners een actieve lobby gevoerd en op diverse momenten in het wetstraject haar standpunt (zie positionpaper in rechterkolom onder documenten) onder de aandacht gebracht bij het ministerie en de Tweede Kamer. Pleidooi was steeds om ANBI’S uit te zonderen voor het UBO-register. 

SPECIALE POSITIE ANBI'S
Door deze actieve lobby is het wetsvoorstel voor de invoering van een UBO-register via moties op twee belangrijke punten aangepast en op 10 december 2019 door de Tweede Kamer aangenomen. ANBI’s worden duidelijk herkenbaar in het UBO-register (motie Bruins, CU) en de privacy gevolgen voor ANBI bestuurders van het UBO-register worden gemonitord (motie Stoffers, SGP). Ook de eerste Kamer heeft eind juni 2020 ingestemd met het wetsvoorstel.

 

Gerelateerd Nieuws

Bestuurders kunnen zich binnenkort...

Met de overheid en de Kamer van Koophandel zijn

Rijksbegroting geen bijzonderheden voor onze...

In de Troonrede was de rode draad dit jaar de c

Invoering UBO-register 27 september

Het UBO-register wordt per 27 september ingevoe

Gerelateerde Ledenberichten

De ondertekening van de UBO-verklaring

Af en toe komt het voor dat de notaris een zoge