Telemarketing

In het kort
Het initiatief van staatssecretaris Keijzer (EZK) om telemarketing onder een opt-in om regiem te brengen vormde een directe bedreiging voor het werk van goede doelen. Goede Doelen Nederland vindt dat goede doelen, anders dan commerciële partijen, een bijzondere positie hebben en zonder onnodige beperkingen hun donateurs en sympathisanten moeten kunnen blijven benaderen voor steun en hulp. Dit doen zij immers niet voor zichzelf. Na een intensief traject de afgelopen periode hebben zowel de Tweede Kamer (26 januari 2021) als de Eerste Kamer (9 februari 2021) ingestemd met de invoering van de opt-in, maar wel mét een verruiming van het begrip klantrelatie voor goede doelen. Ook de klanttermijn kan niet zonder inspraak van het parlement ingeperkt worden. 

Op 25 maart 2020 stuurde staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het wetsvoorstel om telemarketing onder een opt-in regiem te brengen naar de Tweede kamer. Klik hier voor het wetsvoorstel. Goede Doelen Nederland heeft op diverse momenten aandacht gevraagd voor de bijzondere positie van goede doelen. In intensieve contacten met het ministerie van EZK, in contacten met Kamerleden en door aanvullend onderzoek te doen dat aantoont dat burgers (anders dan het Kantar onderzoek van EZK) in overgrote meerderheid geen bezwaar hebben tegen een telefonische benadering door goede doelen (Zest 2020). Dit heeft er in mei 2020 toe geleid dat vijf politieke partijen kritische vragen stelden aan staatssecretaris Keijzer (EZK). De vragen gingen onder andere over het belangrijke werk dat goede doelen doen, juist in deze coronatijd, over de negatieve gevolgen van de opt-in voor het werk van goede doelen en over het feit dat goede doelen een andere positie hebben dan commerciële partijen. 

In alle contacten is steeds benadrukt dat goede doelen hechten aan kwalitatief goede relaties met het Nederlandse publiek en daarom vrijwel uitsluitend mensen benaderen die al eerder hebben aangegeven te sympathiseren met hun missie. Goede doelen zijn wezenlijk anders dan commerciële partijen. Zij moeten zonder onnodige beperkingen hun donateurs en sympathisanten kunnen benaderen voor steun en hulp. Dit doen zij immers niet voor zichzelf. Daarom hebben wij er voor gepleit om het begrip 'klantrelatie' voor goede doelen in de wet te verruimen.  

Amendement klantrelatie
Eind september 2020 hebben Tweede Kamerlid Palland (CDA) en Bromet (GroenLinks) een amendement ingediend voor de door Goede Doelen Nederland bepleite verruiming van de klantrelatie voor goede doelen. In het amendement wordt gevraagd om een aanpassing van het wetsvoorstel omdat de positie van goede doelen hier om vraagt: ‘Goede doelen zijn van groot maatschappelijk belang. Voor hun inkomsten zijn zij in hoge mate afhankelijk van telefonische werving van fondsen en vrijwilligers. Het voorgestelde opt-in systeem beperkt goede doelen in hun mogelijkheden om potentiële donateurs en vrijwilligers te bereiken’, zo staat in de tekst van het amendement. In het wetsvoorstel is het begrip ‘klantrelatie’ nu beperkt tot mensen met wie een financiële relatie bestaat. Het amendement vraagt om een verruiming van het begrip ‘klantrelatie’ voor goede doelen zodat het voor goede doelen mogelijk blijft hun vrijwilligers en deelnemers aan een manifestatie telefonisch te benaderen voor steun of hulp.

Amendement klanttermijn
Eind november 2020 is nog een tweede amendement ingediend door Tweede Kamerlid Weverling (VVD). Dit amendement regelt dat een eventuele Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voor het beperken van de klanttermijn niet zonder inspraakmogelijkheid van het parlement in werking kan treden. Een ontwerp AMvB moet eerst met het parlement worden gedeeld.

Nu de Tweede Kamer en ook de Eerste Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel wordt het opt-in systeem voor telemarketing per 1 juli 2021 ingevoerd. 

Gerelateerd Nieuws

Klanttermijn van drie jaar werkt goed blijkt...

Op 1 juli 2021 is de Telecommunicatiewet gewijz

ACM waarschuwt: telefonische verkopers...

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) waars

Invoering opt-in telemarketing 1 juli

Nog een kleine week en dan wordt het opt-in reg