Overheidsbeleid rondom de sector van goeddoen

Wij richten ons op een overheidsbeleid dat de ruimte geeft aan burgers om mee te denken, mee te doen en te geven. In de afgelopen periode is de sector geconfronteerd met een stapeling van overheidsmaatregelen met grote negatieve impact op de filantropie in het algemeen en goede doelen in het bijzonder. De overheid onderkent onvoldoende de maatschappelijke waarde van de sector. Dit wordt bevestigd door de WRR die in oktober 2018 een verkenning publiceerde over de flantropie. 

Daarom zet Goede Doelen Nederland zich, samen met de SBF-partners in voor een meer pro-filantropie overheidsbeleid. Doel is om ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte blijft voor goede doelen om een beroep te kunnen doen op de steun van het publiek én dat de geefbereidheid niet wordt ingeperkt. 

KABINETSVISIE OP FILANTROPIE
Een eerste belangrijke stap was om bij de overheid aan te dringen op een beleidsvisie op filantropie. Goede Doelen Nederland heeft, in SBF-verband, hier een bouwstenennotitie voor aangeleverd. De beleidsvisie is er gekomen en eind oktober 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer.  

GEZAMENLIJK MANIFEST
Goede Doelen Nederland en de SBF-partners willen een overheidsbeleid dat een positief maatschappelijk klimaat stimuleert zodat goede doelen hun werk kunnen blijven doen. Dit betekent erkenning van de maatschappelijke waarde van onze sector, ruimte om een beroep te kunnen doen op de steun van het publiek en het stimuleren van de geefbereidheid. Deze inzet is verwoord in het Manifest: Nederlanders willen helpen. Geef ons de ruimte. Het Manifest werd in april 2021 ondertekend door 13 koepels uit de brede sector en onder de aandacht gebracht van politieke beleidsmakers en -beslissers. Bovendien zijn twee waardevolle rapporten gepubliceerd. 1. De maatschappelijke waarde van filantropie. 2. Adviesrapport Beter Geven over de verbetering van de giftenaftrek. 

RECENTE ONTWIKKELINGEN
In het overheidsbeleid rondom filantropie zijn diverse (Europese) ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op onze sector. Goede Doelen Nederland en de SBF-partners volgen deze ontwikkelingen nauwgezet en leveren proactief input daar waar nodig. 

FATF-evaluatie
De Financial Action Task Force (FATF) is een intergouvernementele task force die zich bezighoudt met de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme. De FATF heeft internationale standaarden ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme vastgesteld en voert regelmatig evaluaties uit. De FATF-evaluatie 2022 in Nederland is inmiddels afgerond. De sector heeft hiervoor input gegeven. Het eindrapport wordt binnenkort verwacht.

Adviescommissie grenzen aan algemeen nut bij ANBI’s
Eind 2021 heeft het kabinet een commissie van deskundigen samengesteld om advies uit te brengen over ‘de definitie van algemeen nut in relatie tot de grenzen voor ANBI’s’. Goede Doelen Nederland en de SBF-partners staan op het standpunt dat het karakter van algemeen nut nooit onderwerp mag zijn van politieke voorkeuren. Het is ongewenst dat de politiek gaat bepalen welk goed doel of ANBI de ruimte krijgt om haar werk te doen. Op 22 juni 2022 is het adviesrappoort naar de Tweede Kamer gezonden. Een inhoudelijk reactie vanuit de sector wordt momenteel voorbereid.