Overheidsbeleid rondom de sector van goeddoen

Wij zetten ons in voor een overheidsbeleid dat de ruimte geeft aan burgers om bij te dragen aan een betere wereld. In de afgelopen jaren is de sector geconfronteerd met een stapeling van overheidsmaatregelen met grote negatieve impact op goede doelen. 

WRR-rapport 
De overheid onderkent onvoldoende de maatschappelijke waarde van de sector. Dit wordt bevestigd door de WRR die in oktober 2018 een verkenning publiceerde over onze sector. Daarom zet Goede Doelen Nederland zich, samen met de SBF-partners, in voor een overheidsbeleid dat de geefbereidheid stimuleert en voldoende ruimte biedt voor goede doelen om een beroep te kunnen doen op de steun van het publiek.  

KABINETSVISIE OP GOEDDOEN 
Dit heeft in 2019 geleid tot een kabinetvisie op filantropie beleidsvisie is er gekomen en eind oktober 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit is een belangrijk aangrijpingspunt om met de overheid in gesprek te blijven over een overheidsbeleid dat een positief maatschappelijk klimaat stimuleert zodat goede doelen hun werk kunnen blijven doen. Hiervoor zijn twee belangrijke rapporten uitgebracht:1. De maatschappelijke waarde van filantropie. 2. Adviesrapport Beter Geven (over verbetering giftenaftrek). 

RECENTE ONTWIKKELINGEN 
In het overheidsbeleid zijn diverse (Europese) ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op onze sector. Goede Doelen Nederland en de SBF-partners volgen deze ontwikkelingen nauwgezet en leveren proactief input daar waar nodig. 

FATF-evaluatie
De Financial Action Task Force (FATF) houdt zich bezig met de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. De FATF heeft internationale standaarden en voert regelmatig evaluaties uit. De evaluatie 2022 in Nederland is inmiddels afgerond. De sector heeft hiervoor input gegeven. Het eindrapport is 24 augustus naar de Tweede Kamer gestuurd. FATF oordeelt dat de Nederlandse aanpak weliswaar robuust is, maar ook nog kan verbeteren.  

Adviescommissie grenzen aan algemeen nut bij ANBI’s
Eind 2021 heeft het kabinet een commissie van deskundigen samengesteld om advies uit te brengen over ‘de definitie van algemeen nut in relatie tot de grenzen voor ANBI’s’. Goede Doelen Nederland en de SBF-partners staan op het standpunt dat het karakter van algemeen nut nooit onderwerp mag zijn van politieke voorkeuren. Het is ongewenst dat de politiek gaat bepalen welk goed doel of ANBI de ruimte krijgt om haar werk te doen. Op 21 juni 2022 is het adviesrapport naar de Tweede Kamer gezonden. De commissie ziet geen noodzaak tot fundamentele wijzigingen in het ANBI-stelsel.