Giftenaftrek en Geefwet

De giftenaftrek bestaat al sinds 1952 en is in 2012 onderdeel geworden van de Geefwet. De Geefwet is bedoeld om het klimaat rondom donaties en giften in Nederland te verbeteren. De wet regelt o.a. dat eenmalige giften, nalatenschappen en periodieke schenkingen aan goede doelen onder voorwaarden in aanmerking komen voor de giftenaftrek. Met de giftenaftrek ziet de overheid af van belasting op dat deel van het inkomen dat door burgers vrijwillig wordt gegeven voor een betere samenleving.

De giftenaftrek stimuleert en honoreert dus de grote inzet van vele betrokken burgers die willen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Goede Doelen Nederland zet zich in voor het behoud en het versterken van de giftenaftrek.

EVALUATIERAPPORTEN (2017)
In 2017 zijn de resultaten van drie evaluatieonderzoeken (giftenaftrek en ANBI/SBBI) die in opdracht van het ministerie van J&V zijn uitgevoerd beschikbaar gekomen. De evaluatie van de giftenaftrek bevestigt het grote maatschappelijke belang van de giftenaftrek, maar er worden ook vraagtekens gezet bij de doelmatigheid. Goede Doelen Nederland heeft zich, samen met de SBF-partners, ingezet om de kwesties rond doelmatigheid juist aan te grijpen om de giftenaftrek te versterken en toekomstbestendig te maken.

KABINETSREACTIE (2018)
Het kabinet reageerde in april 2018 op de evaluatierapporten over de giftenaftrek en het ANBI/SBBI-stelsel. Staatssecretaris Snel stelde een groot aantal verbetersuggesties voor om het stelsel robuuster te maken en te versterken. Ook gaf hij aan, voordat hij deze suggesties vertaalt naar beleidsvoornemens, in gesprek te willen met de sector. Op 20 juni 2018 vond er een Algemeen Overleg (AO) in de Tweede Kamer plaats over de Kabinetsreactie. Voorafgaand aan het Algemeen Overleg (AO) heeft Goede Doelen Nederland, in SBF-verband, een positionpaper geschreven en aan de Tweede Kamer gestuurd. 

GEZAMENLIJKE UITWERKING (2018/19) en verder
Naar aanleiding van het AO is besloten de verbetervoorstellen in een gezamenlijke werkgroep van het ministerie en de sector (SBF) uit te werken. Het resultaat hiervan (16 verbetervoorstellen) is eind maart 2019 naar de Tweede Kamer verstuurd. De belangrijkste voorstellen zijn het behoud van de aftrekbaarheid van giften in natura en herroepelijke giften, verbetering van het aangifteproces, het vrijwillig gebruik van standaard formats voor de publicatieplicht en versoepeling van de liquidatiebepaling en het bestedingscriterium. Ook zijn er goede afspraken gemaakt over de gegevensuitwisseling over giften met de Belastingdienst. Er heeft een kleinschalige pilot plaatgevonden waar zes goede doelen aan hebben meegewerkt. De uitkomsten van deze pilot zijn in maart 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd, maar nog niet richtinggevend voor een vervolg. 

Gerelateerd Nieuws

Vijlbrief informeert Kamer over mogelijke...

In een brief heeft staatssecretaris Vijlbrief d

Brief over versterking giftenaftrek en ANBI...

De giftenaftrek wordt robuuster en toekomstbest

Stand van zaken Giftenaftrek

Op 26 april jl.