Betalingsverkeer

Veel mensen steunen het ideaal van een goed doel met een financiële bijdrage. Voor het doen van een donatie moeten mensen geen drempels ervaren. Veranderingen in betalingsverkeer mogen dus geen drempels opwerpen voor geven aan goede doelen. Om die reden zet Goede Doelen Nederland zich in voor efficiënt betalingsverkeer met aandacht voor bestaande betaalmiddelen zoals bijvoorbeeld de Acceptgiro.

ACCEPTGIRO NOG STEEDS BELANGIJK VOOR GIFTEN
Goede Doelen Nederland heeft zich altijd hard gemaakt voor het handhaven van de Acceptgiro zolang donateurs hier nog gebruik van maken en er geen volwaardig alternatief voorhanden is.

Het is al jaren bekend dat de Acceptgiro op enig moment zal verdwijnen. Door de snelle toename van internetbankieren is het gebruik van de Acceptgiro enorm afgenomen. Met de Betaalvereniging is afgesproken om in de tweede helft van 2021 opnieuw te spreken over het voortbestaan van de Acceptgiro en de mogelijke alternatieven. De afspraak was om dat te doen op basis van actuele gegevens over o.a. het gebruik van de Acceptgiro door donateurs van goede doelen.

Acceptgiro stopt 1 juni 2023
Nog voordat dit overleg heeft plaatsgevonden heeft de eigenaar van de Acceptgiro – Currence – besloten per 1 juni 2023 te stoppen met de Acceptgiro. Voor donateurs van goede doelen die niet internetbankieren, zoals veel ouderen, wordt het wel heel lastig gemaakt een gift over te maken aan maatschappelijke doelen die zij belangrijk vinden. Uit eigen onderzoek onder onze leden blijkt dat dat in 2020 ruim 30% van alle eenmalige giften nog steeds betaald wordt via de Acceptgiro (zowel fysiek ingestuurd als via een internetoverboeking met gebruikmaking van de Acceptgiro). Dit percentage is sinds 2018 nagenoeg gelijk gebleven. Wij zijn direct in overleg gegaan met de Betaalvereniging den De Nederlandse Bank.  

Kamervragen SGP (Stoffers)
De SGP heeft op 3 november jl. vragen gesteld aan minister Hoekstra over het stopzetten van de Acceptgiro en de mogelijke negatieve effecten op het werk van goede doelen. De minister heeft op 25 november jl.  de vragen beantwoord. In de beantwoording door de minister wordt ten onrechte de indruk gewekt dat er inmiddels goede alternatieven zijn ontwikkeld voor de Acceptgiro. Dit is niet het geval.

Brief aan Minister Hoekstra van Financiën
Goede Doelen Nederland heeft daarom in een brief aan minister Hoekstra de actuele stand van zaken toegelicht rondom het gebruik van de Acceptgiro door donateurs van goede doelen. Het stopzetten van de Acceptgiro per 1 juni 2023, zonder dat er een volwaardig papieren alternatief beschikbaar is, zal grote gevolgen hebben voor het werk van goede doelen. In de brief wordt toegelicht dat door Currence alleen gekeken is naar de daling van het totale volume. Hierbij is onvoldoende aandacht geweest voor het gebruik en de behoefte van specifieke doelgroepen zoals donateurs van goede doelen. Uit onderzoek van Goede Doelen Nederland onder haar leden blijkt dat een groot deel van de donateurs, dat nog geen gebruik maakt van internetbankieren zoals ouderen, nog steeds graag en vaak geeft via een Acceptgiro.

Samenwerking 
Goede Doelen Nederland zet zich uiteraard van harte in voor het ontwikkelen een adequaat papieren alternatief. Dit is van groot belang voor de slagkracht van goede doelen om de kwetsbaren in de samenleving te kunnen blijven ondersteunen. 

In overleg met de sector is eind 2021, onder auspiciën van de MOB Werkgroep Toegankelijkheid en Bereikbaarheid (WTB), een breed samengestelde werkgroep Aaceptgiro ingesteld die aan de slag gaat om alternatieven te onderzoeken voor de Acceptgiro. Daarnaast is begin 2020 binnen de sector zelf de projectgroep ‘Betaalmethoden direct mail’ van Mailtraffic gestart. Een brachebreed initiatief dat gezamenlijk zoekt naar het beste alternatief voor de Acceptgiro. Ruim 70 goede doelen zijn inmiddels aangesloten om de alternatieven te testen. Ook is goede afstemming et de MOB Werkgroep Acceptgiro. Dit vergroot de kans dat er een branchebreed en maatschappelijk geaccepteerd alternatief voor de Acceptgiro komt. 

Gerelateerd Nieuws

Brief aan minister Hoekstra over stopzetten...

Goede Doelen Nederland heeft in een brief aan m

Reactie Goede Doelen Nederland op stoppen...

Stoppen Acceptgiro zonder overleg