Belangenbehartiging

Rapport gepubliceerd over de maatschappelijke waarde van onze sector

Burgerinitiatief dat actief bijdraagt aan een betere samenleving is van grote maatschappelijke waarde. Het versterkt het samenbindend vermogen in de samenleving en draagt bij aan een open en pluriforme democratie. Dat blijkt uit het rapport ‘De maatschappelijke waarde van meedenken, meedoen en geven.’ Het rapport is opgesteld in opdracht van SBF* op basis van wetenschappelijke literatuur en andere publicaties.

SBF ziet graag dat de overheid zich bewust toont van het maatschappelijke belang van de sector van goeddoen en heeft daarom de maatschappelijke waarde van onze sector laten beschrijven. Het rapport wordt ingezet in de belangenbehartiging en in de politieke contacten tijdens de voorbereidingen voor de verkiezingen van 2021. Staatssecretaris Vijlbrief heeft op 16 december het rapport als eerste in ontvangst genomen tijdens de overhandiging van het advies van de Commissie Rinnooy Kan over de Giftenaftrek.

In het rapport ‘De maatschappelijke waarde’ wordt beschreven hoe miljoenen Nederlanders zich actief inzetten voor publieke belangen om de samenleving gezonder, rechtvaardiger en duurzamer te maken. Dit doen zij uit maatschappelijke betrokkenheid, zonder directe beloning of tegenprestatie. Als donateur of als vrijwilliger. Zij signaleren en agenderen problemen, nemen initiatief, komen met oplossingen en hebben impact. De organisatievormen zijn divers: verenigingen, goede doelen, bedrijfs- en familiefondsen, lokale fondsen of kerkgenootschappen. De maatschappelijke waarde van burgerinitiatief is groot. Voor de burgers zelf, voor de organisaties die dit faciliteren en voor de samenleving als geheel:

Burgerinitiatief (al dan niet in georganiseerd verband) draagt bij aan:

1. Innovatieve oplossingen met impact voor maatschappelijke vraagstukken, vaak in samenwerking met marktpartijen en overheid.

2. Krachtige ‘civil society’ die als het cement van de samenleving publieke en particuliere activiteiten verbindt en zo het algemeen belang versterkt.

3. Veerkrachtige samenleving ten tijde van rampen of crises. Zoals nu tijdens de coronacrisis. Burgers nemen initiatieven die onderlinge betrokkenheid laten zien en sociale cohesie versterkt.

4. Welzijn, zingeving en zelfredzaamheid van individuele burgers die zich vrijwillig inzetten en daarmee ook nieuwe vaardigheden ontwikkelen en hun netwerken en kansen op betaald werk vergroten.

5. Agendasetting in de samenleving door aandacht te vragen voor misstanden of buitengesloten groepen (minderheden/kwetsbare burgers) en op te komen voor belangen waar de politiek (nog) onvoldoende oog voor heeft. Van groot belang voor een open, pluriforme democratische samenleving.

6. Samenbindend vermogen in de samenleving door (kwetsbare) burgers te stimuleren mee te doen in de samenleving en mensen samen te brengen die anders misschien langs elkaar heen zouden leven.

7. Versterken van de dialoog over maatschappelijke kwesties door een brug te slaan tussen conflicterende groepen en een podium te bieden aan hen die nog geen stem hebben.

Lees hier het volledige rapport

* SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie) is een platform voor samenwerking tussen drie zelfstandige brancheorganisaties : Goede Doelen Nederland (Brancheorganisatie van goede doelen), FIN (Branchevereniging van fondsen en foundations) en CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken).

Laatste nieuws

Default news listing image
SBF-partners passen samenwerking aan, in wisselende coalities verder
Belangenbehartiging
Default news listing image
Reparatie beperking giftenaftrek voor bedrijven bemoedigend
Belangenbehartiging
Default news listing image
Drie nieuwe leden Goede Doelen Nederland
Vereniging