Giftenaftrek

Bealngenbehartiging belastingdienst 700x300

De giftenaftrek bestaat al sinds 1952. Mensen kunnen, voordat ze belasting afdragen, zelf bepalen welke maatschappelijke doelen zij willen steunen. Of het nu om grote of kleine bedragen gaat, deze donaties zijn hard nodig om de meest kwetsbaren in de samenleving te ondersteunen, noodhulp te kunnen bieden en wetenschappelijk onderzoek naar ernstige ziekten te kunnen financieren.

De giftenaftrek stimuleert en honoreert de grote inzet van vele betrokken burgers die willen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Goede Doelen Nederland zet zich in voor het behoud en het versterken van de giftenaftrek.

Aftrekbaarheid periodieke giften gemaximeerd

Het kabinet heeft op Prinsjesdag 2022 aangekondigd de aftrekbaarheid van periodieke giften aan ANBI’s vanaf 2023 te willen maximeren. Goede Doelen Nederland vindt dat de giftenaftrek intact moet blijven. Het is opmerkelijk dat het kabinet deze keuze nu maakt terwijl in dezelfde miljoenennota de belangrijke rol van goede doelen door het kabinet wordt erkend. Daarbij wordt verwezen naar de beleidsvisie van het kabinet op dit punt, waarin het stimuleren van geefgedrag één van de speerpunten is.

Goede Doelen Nederland vreest dat giften van royale gevers zullen afnemen met alle gevolgen van dien. Het gaat hier specifiek om periodieke giften gedurende minimaal 5 jaar, essentieel voor de doorlopende financiering van bijvoorbeeld, voedselbanken, noodhulp of medisch wetenschappelijk onderzoek. Bovendien wordt geen rekening gehouden met het gegeven dat er ook huishoudens zijn die verschillende goede doelen steunen en daarmee boven een bedrag van € 250.000,- per jaar kunnen uitkomen.

De sector heeft in gezamenlijkheid stevig van zich laten horen. Onder andere in een brief van 21 goede doelen en Goede Doelen Nederland aan staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst). Uiteindelijk zijn tijdens de behandeling van het Belastingplan 2023 in de Tweede Kamer twee amendementen ingediend die veel steun kregen van de oppositie, maar helaas geen meerderheid hebben gehaald. Inmiddels is het Belastingplan 2023 ook in de Eerste Kamer behandeld. Daaraan voorafgaand zijn diverse contacten geweest met Eerste Kamer fracties. Naar aanleiding van twee moties is afgesproken dat de beperking van de giftenaftrek wordt doorgevoerd, maar dat er voor 1 juli 2023 aanvullend onderzoek komt naar de negatieve gevolgen voor ANBI’s en de maatregel mogelijk wordt aangepast.

Adviesrapport versterking giftenaftrek

Goede Doelen Nederland heeft voor het totstandkomen van dit kabinet samen met de SBF-partners een commissie van deskundigen* gevraagd advies uit te brengen over vereenvoudiging en versterking van de giftenaftrek. Onder voorzitterschap van Alexander Rinnooy Kan heeft de commissie 13 verbetervoorstellen geformuleerd die deels voortborduren op het al lopende verbetertraject van het Ministerie van Financiën en de sector (zie het adviesrapport bij downloads).

Gezamenlijk verbetertraject Ministerie van Financiën en de sector

Na de evaluatie van de giftenaftrek en het ANBI/SBBI-stelsel in 2017 werd het grote maatschappelijke belang van de giftenaftrek bevestigd maar werden ook vraagtekens gezet bij de doelmatigheid van het stelsel. Goede Doelen Nederland heeft, samen met de SBF-partners, de kwesties rond doelmatigheid aangegrepen om de giftenaftrek te versterken en toekomstbestendig te maken en heeft naar aanleiding van de evaluaties daarvoor input geleverd aan de Tweede Kamer.
Het kabinet kwam met een groot aantal verbetersuggesties om het stelsel robuuster te maken en te versterken. Deze suggesties zijn door een gezamenlijke werkgroep van het Ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de sector (SBF) uitgewerkt in 16 verbetervoorstellen. Een aantal voorstellen is in een fiscale verzamelwet opgenomen.