Rooster voor Donateurswerving

Direct Dialogue is een belangrijk wervings- en contactkanaal voor goede doelen. Om het kanaal duurzaam en transparanter voor het publiek te maken, is er een Platform voor Donateurswerving in de maak. Door verschillende partijen, waaronder Goede doelen Nederland, wordt al enige tijd gewerkt aan de voorbereiding hiervan. Er is daarvoor een stuurgroep samengesteld waarin momenteel naast GDN deelnemen:

- de brancheorganisatie van DD-bureaus, DDDN
- Nederland Filantropieland
- CBF
- Stichting Collecteplan

Daarnaast zijn wij ook in gesprek met de DD-bureaus die niet bij de DDDN zijn aangesloten, om zodoende een zo groot mogelijk draagvlak te creëren voor het platform.

Op 30 november heeft de ALV van Goede Nederland plaatsgevonden, waar met een ruime meerderheid is ingestemd met de hoofdlijnen van het platform. Hierdoor is er groen licht gegeven om verdere voorbereidingen te treffen en met een pilotfase van start te gaan.

Na deze ALV is de stuurgroep nog een aantal keer bij elkaar gekomen om verdere voorbereidingen voor de pilot te treffen. Het voornemen is nu om de pilot te starten op 1 april. Het bestuur beoordeelt in maart of aan de met de leden afgesproken hoofdlijnen is voldaan.

Voordat het platform vervolgens als systeem van zelfregulering (inclusief vastgelegde verplichtingen, bevoegdheden en spelregels voor besluitvorming) gelanceerd kan worden, zal het platform nog ter besluitvorming aan de ALV worden voorgelegd.

Zodra er meer bekend is over de pilot zullen wij dat laten weten. Onze leden die gebruik maken van Direct Dialogue werving houden wij regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen van het platform. In november heeft er nog een bijeenkomst plaatsgevonden voor alle DD-gebruikers. Daarnaast bespreken wij de voortgang regelmatig met een klankbordgroep, bestaande uit enkele eindverantwoordelijken fondsenwerving uit onze ledenkring. 

Meer informatie: Christine van Blitterswijk vanblitterswijk@goededoelennederland.nl.

Ledenberichten
Meer ledenberichten