Normbedragen Regeling beloning directeuren nog niet geïndexeerd

De maxima uit de ‘Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties’ voor de functiegroepen C t/m I zijn nog niet geïndexeerd.
Het bestuur van Goede Doelen Nederland besluit daarover in het voorjaar na advies van de adviescommissie.
Op functiegroep J is de WNT-indexering toegepast.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en vakbonden in de rijkssector hebben onlangs overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor medewerkers bij het Rijk. Afgesproken is dat de lonen per 1 januari 2017 met 1,4 procent stijgen. De vorige cao Rijk liep eind 2016 af. De gesprekken over een nieuwe cao voor 2018 zijn opgestart. Tot op heden wordt voor de indexering van de normbedragen in de beloningsregeling voor de functiegroepen C t/m I de cao Rijk gevolgd. Dit is echter geen automatisme. De adviescommissie beloningsregeling directeuren adviseert het bestuur hierover en het bestuur neemt vervolgens het besluit.
In de beloningsregeling is daar het volgende over opgenomen:

Onderhoud van de regeling
Het is noodzakelijk de regeling van tijd tot tijd te evalueren. Een evaluatie kan leiden tot aanpassing van de regeling met betrekking tot zowel de criteria als de genoemde bedragen. Een aanpassing van de bedragen, voor zover het een indexatie betreft, wordt uitgevoerd na advies te hebben ingewonnen bij de adviescommissie en onder verantwoordelijkheid van het bestuur van Goede Doelen Nederland. Het is gebruikelijk de bedragen jaarlijks bij te stellen/ te indexeren. 

De adviescommissie komt in januari 2018 bij elkaar. Vervolgens adviseert de commissie het bestuur en neemt het bestuur hierover in het voorjaar een besluit. De bedragen in de beloningsregeling zullen dan dienovereenkomstig worden aangepast. Dit kan met terugwerkende kracht gebeuren. Uitsluitsel is er dus niet vóór 1 januari 2018. Dit kan door een toezichthouder van een organisatie, waarbij het salaris van de directeur al het maximum van de functiegroep heeft bereikt, bezwaarlijk worden gevonden. Maar ook in een dergelijk geval geldt dat een verhoging met terugwerkende kracht kan worden doorgevoerd. De absolute maxima in de beloningsregeling zijn op basis van de WNT al wel geïndexeerd, namelijk met 3,3%. Als een salaris nog niet het voor de betreffende functiegroep geldende maximum heeft bereikt, kan uiteraard al wel indexering plaatsvinden.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Margreet Plug via plug@goededoelennederland.nl. 

Ledenberichten
Meer ledenberichten