Webinar aanpassing waardering nalatenschappen

tijd: 16:00 - 17:00

Op 2 juli a.s. organiseert Goede Doelen Nederland van 16.00 tot 17.00 uur een webinar over de voorgenomen aanpassing van RJ 640 en RJk C1 m.b.t. de verwerking van baten uit nalatenschappen (RJ-Uiting 2020-10). Gido Visser (Dubois) en Maarten Stikkelorum (Hartstichting en voorzitter Commissie Bedrijfsvoering & Financiën GDN) lichten tijdens dit webinar deze ontwerprichtlijn toe. Beiden zijn lid van de werkgroep RJ650 van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ). Reacties en commentaren op deze RJ-Uiting kunnen tot 7 juli a.s. worden ingediend bij de RJ. Dus laat je bijpraten tijdens dit webinar.

De voorgenomen aanpassing
Op 23 juni jl. heeft de RJ een concept verduidelijking gepubliceerd ten aanzien van de verwerking van baten uit nalatenschappen, zie rj-uiting-2020-10-ontwerprichtlijn-640-nalatenschappen.

De RJ geeft aan dat deze verduidelijking nodig is omdat op dit moment verschillend wordt omgegaan met het moment van verwerking. Hierdoor zijn goededoelenorganisaties voor deze categorie van baten niet goed met elkaar te vergelijken, terwijl dat wel een doel is van publieke verantwoording. Daarnaast leidt het vroegtijdig waarderen van nalatenschappen tot administratieve en controle kosten. Vanuit het donateursbelang is het gewenst deze kosten laag te houden.

In RJ 640.208 wordt nu gesteld dat baten uit nalatenschappen verwerkt dienen te worden in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. De omvang van een bate uit nalatenschap kan betrouwbaar worden vastgesteld als, op grond van het stadium waarin de afhandeling van de nalatenschap zich bevindt, een betrouwbare schatting van de ontvangst kan worden gemaakt. Hiervan is in ieder geval sprake bij ontvangst van de akte van verdeling. De ontwerprichtlijn scherpt dit aan door nog explicieter te benoemen dat een akte van verdeling (of een rekening van verantwoording), op balansdatum daarvoor vereist is.

Deze verduidelijking is aangemerkt als een schattingswijziging en niet als een stelselwijziging. Hierdoor wordt voorkomen dat organisaties die op een vroeger moment de baten uit nalatenschappen verantwoorden, gedwongen worden in een keer hun vorderingen op nalatenschappen af te boeken ten laste van de reserves. De schattingswijziging is van toepassing op nieuwe nalatenschappen.

Presentaties en terugkijken webinar
Kijk bij documenten voor de presentaties en het terugkijken van de webinar.

 

Stel een vraag

Margreet Plug

directeur Goede Doelen Nederland/Nederland Filantropieland
06-52 34 50 48
Email
Documenten
Externe links